சமீபத்திய முடிவுகள்: 199

சீட்டிழுப்பு இல.: 199

திகதி: புதன் புரட்டாதி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் புரட்டாதி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 98,224,814.24
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500.00
82
ரூ. 205,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
187
ரூ. 187,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4562
ரூ. 456,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
3057
ரூ. 152,850.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
76614
ரூ. 1,532,280.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
14191
ரூ. 283,820.00
மொத்தம்
98700
3,517,150.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo