சமீபத்திய முடிவுகள்: 160

சீட்டிழுப்பு இல.: 160

திகதி: புதன் ஆனி 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஆனி 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 92,033,837.84
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
0
ரூ. 0.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500.00
74
ரூ. 185,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
167
ரூ. 167,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4256
ரூ. 425,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2940
ரூ. 147,000.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
71659
ரூ. 1,433,180.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
13406
ரூ. 268,120.00
மொத்தம்
92503
3,625,900.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo