சமீபத்திய முடிவுகள்: 149

சீட்டிழுப்பு இல.: 149

திகதி: புதன் வைகாசி 15, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் வைகாசி 15, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 90,500,920.24
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500.00
61
ரூ. 152,500.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
150
ரூ. 150,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3894
ரூ. 389,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2632
ரூ. 131,600.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
65833
ரூ. 1,316,660.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12367
ரூ. 247,340.00
மொத்தம்
84939
2,587,500.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo