சமீபத்திய முடிவுகள்: 139

சீட்டிழுப்பு இல.: 139

திகதி: வெள்ளி சித்திரை 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி சித்திரை 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 89,014,668.64
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500.00
83
ரூ. 207,500.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
157
ரூ. 157,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4095
ரூ. 409,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2790
ரூ. 139,500.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
70717
ரூ. 1,414,340.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
13260
ரூ. 265,200.00
மொத்தம்
91107
3,093,040.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00