சமீபத்திய முடிவுகள்: 1271

சீட்டிழுப்பு இல.: 1271

திகதி: திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 110,560,426.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200,000.00
1
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 6,000.00
47
ரூ. 282,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
93
ரூ. 186,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
2285
ரூ. 457,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 120.00
1544
ரூ. 185,280.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
38625
ரூ. 1,545,000.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7136
ரூ. 285,440.00
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
8829
ரூ. 353,160.00
மொத்தம்
58560
3,493,880.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
மொத்தம்
3
300,000.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00