சமீபத்திய முடிவுகள்: 1155

சீட்டிழுப்பு இல.: 1155

திகதி: வியாழன் வைகாசி 25, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் வைகாசி 25, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 91,243,146.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
78
ரூ. 234,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
145
ரூ. 145,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4217
ரூ. 421,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2723
ரூ. 163,380.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
69627
ரூ. 1,392,540.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
13020
ரூ. 260,400.00
மொத்தம்
89812
2,817,020.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00