சமீபத்திய முடிவுகள்: 1093

சீட்டிழுப்பு இல.: 1093

திகதி: சனி பங்குனி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி பங்குனி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 81,458,412.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
65
ரூ. 195,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
153
ரூ. 153,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3974
ரூ. 397,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2645
ரூ. 158,700.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
67476
ரூ. 1,349,520.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12791
ரூ. 255,820.00
மொத்தம்
87106
2,709,440.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00