சமீபத்திய முடிவுகள்: 1040

சீட்டிழுப்பு இல.: 1040

திகதி: செவ்வாய் தை 24, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் தை 24, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 80,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
79
ரூ. 237,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
160
ரூ. 160,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4097
ரூ. 409,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2828
ரூ. 169,680.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
69156
ரூ. 1,383,120.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12963
ரூ. 259,260.00
மொத்தம்
89285
2,818,760.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00