சமீபத்திய முடிவுகள்: 100

சீட்டிழுப்பு இல.: 100

திகதி: வெள்ளி தை 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 80,908,555.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500.00
82
ரூ. 205,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
205
ரூ. 205,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4617
ரூ. 461,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
3120
ரூ. 156,000.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
77917
ரூ. 1,558,340.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
14604
ரூ. 292,080.00
மொத்தம்
100549
4,178,120.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00