தன நிதானய லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0202
புதன் புரட்டாதி 18, 2019
 1. N
 2. 02
 3. 38
 4. 47
 5. 69
மேலும்
0201
ஞாயிறு புரட்டாதி 15, 2019
 1. D
 2. 57
 3. 72
 4. 77
 5. 79
மேலும்
0200
வெள்ளி புரட்டாதி 13, 2019
 1. H
 2. 24
 3. 35
 4. 70
 5. 82
மேலும்
0199
புதன் புரட்டாதி 11, 2019
 1. S
 2. 06
 3. 12
 4. 46
 5. 67
மேலும்
0198
ஞாயிறு புரட்டாதி 08, 2019
 1. G
 2. 15
 3. 49
 4. 63
 5. 78
மேலும்
0197
வெள்ளி புரட்டாதி 06, 2019
 1. X
 2. 28
 3. 38
 4. 45
 5. 48
மேலும்
0196
புதன் புரட்டாதி 04, 2019
 1. K
 2. 14
 3. 29
 4. 31
 5. 52
மேலும்
0195
ஞாயிறு புரட்டாதி 01, 2019
 1. F
 2. 01
 3. 04
 4. 50
 5. 57
மேலும்
0194
வெள்ளி ஆவணி 30, 2019
 1. K
 2. 53
 3. 56
 4. 63
 5. 79
மேலும்
0193
புதன் ஆவணி 28, 2019
 1. E
 2. 52
 3. 54
 4. 56
 5. 81
மேலும்
0192
ஞாயிறு ஆவணி 25, 2019
 1. P
 2. 01
 3. 22
 4. 47
 5. 52
மேலும்
0191
வெள்ளி ஆவணி 23, 2019
 1. X
 2. 33
 3. 47
 4. 58
 5. 80
மேலும்
0190
புதன் ஆவணி 21, 2019
 1. S
 2. 48
 3. 56
 4. 75
 5. 81
மேலும்
0189
ஞாயிறு ஆவணி 18, 2019
 1. Q
 2. 15
 3. 29
 4. 56
 5. 74
மேலும்
0188
வெள்ளி ஆவணி 16, 2019
 1. Q
 2. 57
 3. 63
 4. 64
 5. 73
மேலும்
0187
புதன் ஆவணி 14, 2019
 1. B
 2. 08
 3. 23
 4. 69
 5. 74
மேலும்
0186
ஞாயிறு ஆவணி 11, 2019
 1. Z
 2. 03
 3. 38
 4. 39
 5. 43
மேலும்
0185
வெள்ளி ஆவணி 09, 2019
 1. J
 2. 28
 3. 43
 4. 52
 5. 71
மேலும்
0184
புதன் ஆவணி 07, 2019
 1. J
 2. 07
 3. 08
 4. 44
 5. 51
மேலும்
0183
ஞாயிறு ஆவணி 04, 2019
 1. K
 2. 20
 3. 60
 4. 65
 5. 82
மேலும்
0182
வெள்ளி ஆவணி 02, 2019
 1. D
 2. 4
 3. 22
 4. 25
 5. 31
மேலும்
0181
புதன் ஆடி 31, 2019
 1. J
 2. 12
 3. 26
 4. 38
 5. 56
மேலும்
0180
ஞாயிறு ஆடி 28, 2019
 1. Y
 2. 28
 3. 37
 4. 49
 5. 54
மேலும்
0179
வெள்ளி ஆடி 26, 2019
 1. E
 2. 28
 3. 45
 4. 52
 5. 70
மேலும்
0178
புதன் ஆடி 24, 2019
 1. X
 2. 21
 3. 38
 4. 53
 5. 67
மேலும்
0177
ஞாயிறு ஆடி 21, 2019
 1. N
 2. 43
 3. 56
 4. 67
 5. 70
மேலும்
0176
வெள்ளி ஆடி 19, 2019
 1. V
 2. 33
 3. 43
 4. 49
 5. 72
மேலும்
0175
புதன் ஆடி 17, 2019
 1. Y
 2. 18
 3. 70
 4. 73
 5. 77
மேலும்
0174
ஞாயிறு ஆடி 14, 2019
 1. S
 2. 09
 3. 12
 4. 34
 5. 40
மேலும்
0173
வெள்ளி ஆடி 12, 2019
 1. C
 2. 03
 3. 47
 4. 51
 5. 60
மேலும்
0172
புதன் ஆடி 10, 2019
 1. W
 2. 17
 3. 24
 4. 43
 5. 82
மேலும்
0171
ஞாயிறு ஆடி 07, 2019
 1. C
 2. 10
 3. 32
 4. 36
 5. 62
மேலும்
0170
வெள்ளி ஆடி 05, 2019
 1. Q
 2. 19
 3. 20
 4. 44
 5. 49
மேலும்
0169
புதன் ஆடி 03, 2019
 1. H
 2. 15
 3. 16
 4. 35
 5. 60
மேலும்
0168
ஞாயிறு ஆனி 30, 2019
 1. S
 2. 25
 3. 28
 4. 32
 5. 42
மேலும்
0167
வெள்ளி ஆனி 28, 2019
 1. U
 2. 23
 3. 49
 4. 56
 5. 60
மேலும்
0166
புதன் ஆனி 26, 2019
 1. I
 2. 1
 3. 65
 4. 70
 5. 78
மேலும்
0165
ஞாயிறு ஆனி 23, 2019
 1. E
 2. 31
 3. 35
 4. 38
 5. 69
மேலும்
0164
வெள்ளி ஆனி 21, 2019
 1. Z
 2. 41
 3. 43
 4. 45
 5. 52
மேலும்
0163
புதன் ஆனி 19, 2019
 1. R
 2. 02
 3. 19
 4. 57
 5. 82
மேலும்
0162
ஞாயிறு ஆனி 16, 2019
 1. U
 2. 11
 3. 37
 4. 64
 5. 72
மேலும்
0161
வெள்ளி ஆனி 14, 2019
 1. Z
 2. 02
 3. 35
 4. 40
 5. 47
மேலும்
0160
புதன் ஆனி 12, 2019
 1. V
 2. 14
 3. 20
 4. 22
 5. 72
மேலும்
0159
ஞாயிறு ஆனி 09, 2019
 1. G
 2. 37
 3. 44
 4. 45
 5. 76
மேலும்
0158
வெள்ளி ஆனி 07, 2019
 1. V
 2. 53
 3. 59
 4. 73
 5. 76
மேலும்
0157
புதன் ஆனி 05, 2019
 1. F
 2. 2
 3. 8
 4. 54
 5. 72
மேலும்
0156
ஞாயிறு ஆனி 02, 2019
 1. W
 2. 11
 3. 17
 4. 19
 5. 67
மேலும்
0155
வெள்ளி வைகாசி 31, 2019
 1. Y
 2. 08
 3. 11
 4. 17
 5. 63
மேலும்
0154
புதன் வைகாசி 29, 2019
 1. D
 2. 34
 3. 42
 4. 47
 5. 58
மேலும்
0153
ஞாயிறு வைகாசி 26, 2019
 1. J
 2. 24
 3. 48
 4. 51
 5. 67
மேலும்
0152
வெள்ளி வைகாசி 24, 2019
 1. S
 2. 33
 3. 37
 4. 54
 5. 77
மேலும்
0151
புதன் வைகாசி 22, 2019
 1. L
 2. 10
 3. 17
 4. 53
 5. 64
மேலும்
0150
வெள்ளி வைகாசி 17, 2019
 1. K
 2. 6
 3. 12
 4. 27
 5. 47
மேலும்
0149
புதன் வைகாசி 15, 2019
 1. O
 2. 12
 3. 19
 4. 33
 5. 71
மேலும்
0148
ஞாயிறு வைகாசி 12, 2019
 1. O
 2. 01
 3. 27
 4. 33
 5. 79
மேலும்
0147
வெள்ளி வைகாசி 10, 2019
 1. K
 2. 53
 3. 63
 4. 74
 5. 80
மேலும்
0146
புதன் வைகாசி 08, 2019
 1. M
 2. 16
 3. 24
 4. 65
 5. 76
மேலும்
0145
ஞாயிறு வைகாசி 05, 2019
 1. Q
 2. 01
 3. 15
 4. 55
 5. 75
மேலும்
0144
வெள்ளி வைகாசி 03, 2019
 1. K
 2. 19
 3. 36
 4. 39
 5. 81
மேலும்
0143
புதன் வைகாசி 01, 2019
 1. I
 2. 14
 3. 15
 4. 51
 5. 57
மேலும்
0142
ஞாயிறு சித்திரை 28, 2019
 1. H
 2. 07
 3. 27
 4. 30
 5. 53
மேலும்
0141
வெள்ளி சித்திரை 26, 2019
 1. X
 2. 17
 3. 18
 4. 41
 5. 53
மேலும்
0140
புதன் சித்திரை 24, 2019
 1. E
 2. 11
 3. 19
 4. 34
 5. 39
மேலும்
0139
வெள்ளி சித்திரை 12, 2019
 1. D
 2. 13
 3. 32
 4. 61
 5. 77
மேலும்
0138
புதன் சித்திரை 10, 2019
 1. R
 2. 22
 3. 54
 4. 64
 5. 81
மேலும்
0137
ஞாயிறு சித்திரை 07, 2019
 1. P
 2. 34
 3. 42
 4. 46
 5. 63
மேலும்
0136
வெள்ளி சித்திரை 05, 2019
 1. N
 2. 7
 3. 29
 4. 33
 5. 53
மேலும்
0135
புதன் சித்திரை 03, 2019
 1. N
 2. 25
 3. 36
 4. 52
 5. 61
மேலும்
0134
ஞாயிறு பங்குனி 31, 2019
 1. W
 2. 26
 3. 30
 4. 31
 5. 55
மேலும்
0133
வெள்ளி பங்குனி 29, 2019
 1. A
 2. 3
 3. 12
 4. 22
 5. 74
மேலும்
0132
புதன் பங்குனி 27, 2019
 1. W
 2. 20
 3. 28
 4. 61
 5. 63
மேலும்
0131
ஞாயிறு பங்குனி 24, 2019
 1. U
 2. 10
 3. 24
 4. 26
 5. 53
மேலும்
0130
வெள்ளி பங்குனி 22, 2019
 1. F
 2. 9
 3. 30
 4. 64
 5. 73
மேலும்
0129
புதன் பங்குனி 20, 2019
 1. G
 2. 14
 3. 35
 4. 43
 5. 75
மேலும்
0128
ஞாயிறு பங்குனி 17, 2019
 1. C
 2. 15
 3. 17
 4. 45
 5. 55
மேலும்
0127
வெள்ளி பங்குனி 15, 2019
 1. B
 2. 22
 3. 46
 4. 66
 5. 70
மேலும்
0126
புதன் பங்குனி 13, 2019
 1. N
 2. 24
 3. 54
 4. 59
 5. 81
மேலும்
0125
ஞாயிறு பங்குனி 10, 2019
 1. A
 2. 23
 3. 32
 4. 59
 5. 69
மேலும்
0124
வெள்ளி பங்குனி 08, 2019
 1. A
 2. 5
 3. 38
 4. 54
 5. 82
மேலும்
0123
புதன் பங்குனி 06, 2019
 1. G
 2. 8
 3. 9
 4. 14
 5. 18
மேலும்
0122
ஞாயிறு பங்குனி 03, 2019
 1. I
 2. 20
 3. 49
 4. 67
 5. 74
மேலும்
0121
வெள்ளி பங்குனி 01, 2019
 1. M
 2. 15
 3. 25
 4. 67
 5. 75
மேலும்
0120
புதன் மாசி 27, 2019
 1. D
 2. 20
 3. 47
 4. 53
 5. 65
மேலும்
0119
ஞாயிறு மாசி 24, 2019
 1. U
 2. 13
 3. 43
 4. 53
 5. 75
மேலும்
0118
வெள்ளி மாசி 22, 2019
 1. M
 2. 07
 3. 69
 4. 73
 5. 78
மேலும்
0117
புதன் மாசி 20, 2019
 1. N
 2. 35
 3. 66
 4. 70
 5. 74
மேலும்
Best Web 2019 Logo