தன நிதானய லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0496
வியாழன் சித்திரை 22, 2021
 1. V
 2. 17
 3. 38
 4. 39
 5. 64
மேலும்
0495
புதன் சித்திரை 21, 2021
 1. X
 2. 37
 3. 45
 4. 58
 5. 69
மேலும்
0494
செவ்வாய் சித்திரை 20, 2021
 1. D
 2. 15
 3. 43
 4. 52
 5. 69
மேலும்
0493
திங்கள் சித்திரை 19, 2021
 1. L
 2. 4
 3. 28
 4. 31
 5. 33
மேலும்
0492
திங்கள் சித்திரை 12, 2021
 1. W
 2. 10
 3. 16
 4. 31
 5. 67
மேலும்
0491
ஞாயிறு சித்திரை 11, 2021
 1. O
 2. 32
 3. 43
 4. 65
 5. 69
மேலும்
0490
சனி சித்திரை 10, 2021
 1. F
 2. 6
 3. 28
 4. 36
 5. 57
மேலும்
0489
வெள்ளி சித்திரை 09, 2021
 1. K
 2. 19
 3. 34
 4. 40
 5. 46
மேலும்
0488
வியாழன் சித்திரை 08, 2021
 1. L
 2. 15
 3. 23
 4. 43
 5. 70
மேலும்
0487
புதன் சித்திரை 07, 2021
 1. Z
 2. 17
 3. 25
 4. 44
 5. 63
மேலும்
0486
செவ்வாய் சித்திரை 06, 2021
 1. J
 2. 13
 3. 23
 4. 46
 5. 72
மேலும்
0485
திங்கள் சித்திரை 05, 2021
 1. B
 2. 15
 3. 17
 4. 46
 5. 49
மேலும்
0484
ஞாயிறு சித்திரை 04, 2021
 1. P
 2. 24
 3. 29
 4. 31
 5. 45
மேலும்
0483
சனி சித்திரை 03, 2021
 1. A
 2. 12
 3. 33
 4. 36
 5. 67
மேலும்
0482
வெள்ளி சித்திரை 02, 2021
 1. D
 2. 3
 3. 36
 4. 77
 5. 78
மேலும்
0481
வியாழன் சித்திரை 01, 2021
 1. P
 2. 12
 3. 17
 4. 55
 5. 70
மேலும்
0480
புதன் பங்குனி 31, 2021
 1. Z
 2. 41
 3. 46
 4. 68
 5. 81
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 7
மேலும்
0479
செவ்வாய் பங்குனி 30, 2021
 1. K
 2. 13
 3. 60
 4. 68
 5. 82
மேலும்
0478
திங்கள் பங்குனி 29, 2021
 1. L
 2. 15
 3. 28
 4. 57
 5. 69
மேலும்
0477
ஞாயிறு பங்குனி 28, 2021
 1. R
 2. 15
 3. 37
 4. 43
 5. 45
 1. 2
 2. 8
 3. 2
 4. 0
மேலும்
0476
சனி பங்குனி 27, 2021
 1. E
 2. 8
 3. 41
 4. 43
 5. 71
 1. 0
 2. 5
 3. 2
 4. 7
மேலும்
0475
வெள்ளி பங்குனி 26, 2021
 1. L
 2. 49
 3. 61
 4. 73
 5. 75
மேலும்
0474
வியாழன் பங்குனி 25, 2021
 1. D
 2. 32
 3. 54
 4. 72
 5. 79
மேலும்
0473
புதன் பங்குனி 24, 2021
 1. X
 2. 36
 3. 46
 4. 51
 5. 58
 1. 2
 2. 6
 3. 2
 4. 9
மேலும்
0472
செவ்வாய் பங்குனி 23, 2021
 1. Z
 2. 04
 3. 39
 4. 71
 5. 78
மேலும்
0471
திங்கள் பங்குனி 22, 2021
 1. P
 2. 1
 3. 2
 4. 14
 5. 26
மேலும்
0470
ஞாயிறு பங்குனி 21, 2021
 1. A
 2. 01
 3. 32
 4. 74
 5. 80
 1. 1
 2. 1
 3. 5
 4. 2
மேலும்
0469
சனி பங்குனி 20, 2021
 1. P
 2. 21
 3. 24
 4. 39
 5. 76
 1. 3
 2. 1
 3. 8
 4. 9
மேலும்
0468
வெள்ளி பங்குனி 19, 2021
 1. A
 2. 27
 3. 42
 4. 57
 5. 71
மேலும்
0467
வியாழன் பங்குனி 18, 2021
 1. W
 2. 27
 3. 46
 4. 50
 5. 65
மேலும்
0466
புதன் பங்குனி 17, 2021
 1. B
 2. 9
 3. 28
 4. 48
 5. 71
 1. 1
 2. 1
 3. 1
 4. 5
மேலும்
0465
செவ்வாய் பங்குனி 16, 2021
 1. O
 2. 16
 3. 33
 4. 36
 5. 47
மேலும்
0464
திங்கள் பங்குனி 15, 2021
 1. T
 2. 6
 3. 14
 4. 26
 5. 32
மேலும்
0463
ஞாயிறு பங்குனி 14, 2021
 1. X
 2. 26
 3. 28
 4. 55
 5. 59
 1. 3
 2. 1
 3. 5
 4. 2
மேலும்
0462
சனி பங்குனி 13, 2021
 1. N
 2. 5
 3. 21
 4. 71
 5. 82
 1. 3
 2. 2
 3. 8
 4. 1
மேலும்
0461
வெள்ளி பங்குனி 12, 2021
 1. V
 2. 42
 3. 55
 4. 76
 5. 77
மேலும்
0460
வியாழன் பங்குனி 11, 2021
 1. C
 2. 38
 3. 49
 4. 55
 5. 61
மேலும்
0459
புதன் பங்குனி 10, 2021
 1. T
 2. 04
 3. 15
 4. 24
 5. 64
 1. 0
 2. 2
 3. 4
 4. 9
மேலும்
0458
செவ்வாய் பங்குனி 09, 2021
 1. D
 2. 2
 3. 21
 4. 24
 5. 76
மேலும்
0457
திங்கள் பங்குனி 08, 2021
 1. E
 2. 06
 3. 14
 4. 27
 5. 73
மேலும்
0456
ஞாயிறு பங்குனி 07, 2021
 1. E
 2. 11
 3. 27
 4. 35
 5. 69
 1. 0
 2. 1
 3. 9
 4. 2
மேலும்
0455
சனி பங்குனி 06, 2021
 1. U
 2. 29
 3. 34
 4. 54
 5. 67
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 9
மேலும்
0454
வெள்ளி பங்குனி 05, 2021
 1. F
 2. 05
 3. 11
 4. 23
 5. 66
மேலும்
0453
வியாழன் பங்குனி 04, 2021
 1. E
 2. 31
 3. 57
 4. 63
 5. 74
மேலும்
0452
புதன் பங்குனி 03, 2021
 1. J
 2. 9
 3. 29
 4. 57
 5. 66
 1. 3
 2. 8
 3. 8
 4. 6
மேலும்
0451
செவ்வாய் பங்குனி 02, 2021
 1. D
 2. 16
 3. 20
 4. 40
 5. 54
மேலும்
0450
திங்கள் பங்குனி 01, 2021
 1. F
 2. 4
 3. 18
 4. 24
 5. 42
மேலும்
0449
ஞாயிறு மாசி 28, 2021
 1. A
 2. 21
 3. 42
 4. 50
 5. 52
 1. 1
 2. 1
 3. 9
 4. 7
மேலும்
0448
சனி மாசி 27, 2021
 1. L
 2. 6
 3. 60
 4. 62
 5. 76
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 2
மேலும்
0447
வெள்ளி மாசி 26, 2021
 1. Y
 2. 21
 3. 46
 4. 78
 5. 79
மேலும்
0446
வியாழன் மாசி 25, 2021
 1. J
 2. 38
 3. 55
 4. 67
 5. 77
மேலும்
0445
புதன் மாசி 24, 2021
 1. I
 2. 12
 3. 50
 4. 66
 5. 77
மேலும்
0444
செவ்வாய் மாசி 23, 2021
 1. S
 2. 11
 3. 24
 4. 56
 5. 63
மேலும்
0443
திங்கள் மாசி 22, 2021
 1. F
 2. 6
 3. 21
 4. 38
 5. 50
மேலும்
0442
ஞாயிறு மாசி 21, 2021
 1. F
 2. 06
 3. 23
 4. 28
 5. 75
மேலும்
0441
சனி மாசி 20, 2021
 1. S
 2. 10
 3. 11
 4. 16
 5. 78
மேலும்
0440
வெள்ளி மாசி 19, 2021
 1. L
 2. 3
 3. 11
 4. 36
 5. 60
மேலும்
0439
வியாழன் மாசி 18, 2021
 1. Q
 2. 12
 3. 32
 4. 52
 5. 57
மேலும்
0438
புதன் மாசி 17, 2021
 1. R
 2. 4
 3. 13
 4. 47
 5. 70
மேலும்
0437
செவ்வாய் மாசி 16, 2021
 1. S
 2. 8
 3. 28
 4. 32
 5. 80
மேலும்
0436
திங்கள் மாசி 15, 2021
 1. B
 2. 28
 3. 31
 4. 33
 5. 43
மேலும்
0435
ஞாயிறு மாசி 14, 2021
 1. A
 2. 27
 3. 32
 4. 35
 5. 46
மேலும்
0434
சனி மாசி 13, 2021
 1. F
 2. 3
 3. 42
 4. 45
 5. 63
மேலும்
0433
வெள்ளி மாசி 12, 2021
 1. R
 2. 53
 3. 58
 4. 63
 5. 68
மேலும்
0432
வியாழன் மாசி 11, 2021
 1. G
 2. 32
 3. 53
 4. 63
 5. 82
மேலும்
0431
புதன் மாசி 10, 2021
 1. H
 2. 6
 3. 11
 4. 13
 5. 57
மேலும்
0430
செவ்வாய் மாசி 09, 2021
 1. X
 2. 18
 3. 21
 4. 36
 5. 49
மேலும்
0429
திங்கள் மாசி 08, 2021
 1. T
 2. 27
 3. 32
 4. 56
 5. 80
மேலும்
0428
ஞாயிறு மாசி 07, 2021
 1. C
 2. 11
 3. 13
 4. 67
 5. 73
மேலும்
0427
சனி மாசி 06, 2021
 1. E
 2. 17
 3. 35
 4. 42
 5. 72
மேலும்
0426
வெள்ளி மாசி 05, 2021
 1. G
 2. 12
 3. 27
 4. 30
 5. 74
மேலும்
0425
வியாழன் மாசி 04, 2021
 1. T
 2. 37
 3. 41
 4. 61
 5. 68
மேலும்
0424
புதன் மாசி 03, 2021
 1. E
 2. 19
 3. 25
 4. 43
 5. 67
மேலும்
0423
செவ்வாய் மாசி 02, 2021
 1. H
 2. 3
 3. 48
 4. 62
 5. 71
மேலும்
0422
திங்கள் மாசி 01, 2021
 1. L
 2. 11
 3. 23
 4. 27
 5. 80
மேலும்
0421
ஞாயிறு தை 31, 2021
 1. E
 2. 22
 3. 26
 4. 36
 5. 55
மேலும்
0420
சனி தை 30, 2021
 1. J
 2. 16
 3. 27
 4. 39
 5. 41
மேலும்
0419
வெள்ளி தை 29, 2021
 1. A
 2. 19
 3. 24
 4. 49
 5. 60
மேலும்
0418
வியாழன் தை 28, 2021
 1. M
 2. 28
 3. 44
 4. 54
 5. 67
மேலும்
0417
புதன் தை 27, 2021
 1. R
 2. 20
 3. 40
 4. 54
 5. 76
மேலும்
0416
செவ்வாய் தை 26, 2021
 1. P
 2. 5
 3. 27
 4. 44
 5. 55
மேலும்
0415
திங்கள் தை 25, 2021
 1. F
 2. 32
 3. 33
 4. 38
 5. 45
மேலும்
0414
ஞாயிறு தை 24, 2021
 1. M
 2. 28
 3. 34
 4. 37
 5. 49
மேலும்
0413
சனி தை 23, 2021
 1. I
 2. 28
 3. 30
 4. 52
 5. 65
மேலும்
0412
வெள்ளி தை 22, 2021
 1. Z
 2. 4
 3. 37
 4. 38
 5. 52
மேலும்
0411
வியாழன் தை 21, 2021
 1. M
 2. 16
 3. 25
 4. 40
 5. 42
மேலும்
0410
புதன் தை 20, 2021
 1. A
 2. 56
 3. 57
 4. 74
 5. 78
மேலும்
0409
செவ்வாய் தை 19, 2021
 1. Y
 2. 07
 3. 11
 4. 61
 5. 80
மேலும்
0408
திங்கள் தை 18, 2021
 1. I
 2. 1
 3. 40
 4. 52
 5. 78
மேலும்
0407
ஞாயிறு தை 17, 2021
 1. Q
 2. 21
 3. 29
 4. 33
 5. 38
மேலும்
0406
சனி தை 16, 2021
 1. K
 2. 10
 3. 33
 4. 43
 5. 81
மேலும்
0405
வெள்ளி தை 15, 2021
 1. Y
 2. 23
 3. 56
 4. 66
 5. 69
மேலும்
0404
வியாழன் தை 14, 2021
 1. T
 2. 18
 3. 39
 4. 40
 5. 72
மேலும்
0403
புதன் தை 13, 2021
 1. O
 2. 3
 3. 7
 4. 41
 5. 75
மேலும்
0402
செவ்வாய் தை 12, 2021
 1. B
 2. 36
 3. 41
 4. 72
 5. 76
மேலும்
0401
திங்கள் தை 11, 2021
 1. M
 2. 2
 3. 32
 4. 56
 5. 78
 1. 2
 2. 4
 3. 4
 4. 3
மேலும்
0400
ஞாயிறு தை 10, 2021
 1. Z
 2. 17
 3. 30
 4. 55
 5. 66
மேலும்
0399
சனி தை 09, 2021
 1. Y
 2. 3
 3. 21
 4. 39
 5. 46
மேலும்
0398
வெள்ளி தை 08, 2021
 1. Q
 2. 47
 3. 51
 4. 56
 5. 71
மேலும்
0397
வியாழன் தை 07, 2021
 1. O
 2. 06
 3. 25
 4. 30
 5. 65
மேலும்
0396
புதன் தை 06, 2021
 1. V
 2. 17
 3. 25
 4. 36
 5. 80
மேலும்
0395
செவ்வாய் தை 05, 2021
 1. E
 2. 13
 3. 19
 4. 58
 5. 76
மேலும்
0394
திங்கள் தை 04, 2021
 1. T
 2. 33
 3. 48
 4. 61
 5. 65
 1. 0
 2. 5
 3. 4
 4. 0
மேலும்
0393
ஞாயிறு தை 03, 2021
 1. K
 2. 22
 3. 42
 4. 51
 5. 52
மேலும்
0392
சனி தை 02, 2021
 1. F
 2. 23
 3. 30
 4. 60
 5. 75
மேலும்
0391
வெள்ளி தை 01, 2021
 1. W
 2. 13
 3. 40
 4. 57
 5. 68
மேலும்
0390
வியாழன் மார்கழி 31, 2020
 1. Q
 2. 33
 3. 58
 4. 59
 5. 75
மேலும்
0389
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. T
 2. 1
 3. 4
 4. 34
 5. 46
மேலும்
0388
செவ்வாய் மார்கழி 29, 2020
 1. Q
 2. 30
 3. 42
 4. 66
 5. 76
மேலும்
0387
திங்கள் மார்கழி 28, 2020
 1. M
 2. 10
 3. 27
 4. 56
 5. 74
 1. 0
 2. 6
 3. 4
 4. 2
மேலும்
0386
ஞாயிறு மார்கழி 27, 2020
 1. X
 2. 20
 3. 52
 4. 60
 5. 74
மேலும்
0385
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. U
 2. 47
 3. 62
 4. 64
 5. 82
மேலும்
0384
வெள்ளி மார்கழி 25, 2020
 1. X
 2. 4
 3. 62
 4. 75
 5. 76
மேலும்
0383
வியாழன் மார்கழி 24, 2020
 1. D
 2. 20
 3. 29
 4. 31
 5. 75
மேலும்
0382
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 13
 4. 50
 5. 65
மேலும்
0381
செவ்வாய் மார்கழி 22, 2020
 1. B
 2. 38
 3. 47
 4. 64
 5. 67
மேலும்
0380
திங்கள் மார்கழி 21, 2020
 1. C
 2. 23
 3. 24
 4. 29
 5. 70
 1. 1
 2. 2
 3. 9
 4. 2
மேலும்
0379
ஞாயிறு மார்கழி 20, 2020
 1. Q
 2. 5
 3. 40
 4. 59
 5. 68
மேலும்
0378
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. L
 2. 7
 3. 9
 4. 34
 5. 65
மேலும்
0377
வெள்ளி மார்கழி 18, 2020
 1. W
 2. 31
 3. 42
 4. 58
 5. 69
மேலும்
0376
வியாழன் மார்கழி 17, 2020
 1. J
 2. 1
 3. 5
 4. 9
 5. 15
மேலும்
0375
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. N
 2. 20
 3. 30
 4. 63
 5. 82
மேலும்
0374
செவ்வாய் மார்கழி 15, 2020
 1. D
 2. 3
 3. 30
 4. 46
 5. 74
மேலும்
0373
திங்கள் மார்கழி 14, 2020
 1. Z
 2. 8
 3. 11
 4. 34
 5. 49
 1. 3
 2. 4
 3. 1
 4. 6
மேலும்
0372
ஞாயிறு மார்கழி 13, 2020
 1. P
 2. 37
 3. 43
 4. 67
 5. 68
மேலும்
0371
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. M
 2. 67
 3. 73
 4. 76
 5. 82
மேலும்
0370
வெள்ளி மார்கழி 11, 2020
 1. H
 2. 7
 3. 19
 4. 47
 5. 78
மேலும்
0369
வியாழன் மார்கழி 10, 2020
 1. X
 2. 22
 3. 32
 4. 45
 5. 48
மேலும்
0368
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 46
 4. 61
 5. 71
மேலும்
0367
செவ்வாய் மார்கழி 08, 2020
 1. E
 2. 1
 3. 27
 4. 38
 5. 66
மேலும்
0366
திங்கள் மார்கழி 07, 2020
 1. F
 2. 10
 3. 16
 4. 35
 5. 79
 1. 3
 2. 9
 3. 4
 4. 3
மேலும்
0365
ஞாயிறு மார்கழி 06, 2020
 1. I
 2. 14
 3. 20
 4. 21
 5. 40
மேலும்
0364
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. P
 2. 2
 3. 13
 4. 42
 5. 81
மேலும்
0363
வெள்ளி மார்கழி 04, 2020
 1. S
 2. 46
 3. 50
 4. 61
 5. 72
மேலும்
0362
வியாழன் மார்கழி 03, 2020
 1. J
 2. 9
 3. 18
 4. 27
 5. 55
மேலும்
0361
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. E
 2. 38
 3. 52
 4. 58
 5. 62
மேலும்
0360
செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020
 1. Y
 2. 48
 3. 65
 4. 72
 5. 81
மேலும்
0359
திங்கள் கார்த்திகை 30, 2020
 1. E
 2. 20
 3. 27
 4. 45
 5. 59
 1. 2
 2. 3
 3. 0
 4. 1
மேலும்
0358
ஞாயிறு கார்த்திகை 29, 2020
 1. C
 2. 16
 3. 25
 4. 52
 5. 77
மேலும்
0357
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. Y
 2. 29
 3. 32
 4. 55
 5. 56
மேலும்
0356
வெள்ளி கார்த்திகை 27, 2020
 1. E
 2. 13
 3. 22
 4. 62
 5. 82
மேலும்
0355
வியாழன் கார்த்திகை 26, 2020
 1. Z
 2. 5
 3. 21
 4. 79
 5. 80
மேலும்
0354
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. S
 2. 45
 3. 57
 4. 59
 5. 80
மேலும்
0353
செவ்வாய் கார்த்திகை 24, 2020
 1. I
 2. 7
 3. 17
 4. 43
 5. 77
மேலும்
0352
திங்கள் கார்த்திகை 23, 2020
 1. I
 2. 1
 3. 36
 4. 64
 5. 71
 1. 2
 2. 5
 3. 9
 4. 1
மேலும்
0351
ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020
 1. A
 2. 25
 3. 38
 4. 48
 5. 71
மேலும்
0350
சனி கார்த்திகை 21, 2020
 1. Q
 2. 23
 3. 63
 4. 64
 5. 68
மேலும்
0349
வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020
 1. P
 2. 13
 3. 20
 4. 29
 5. 61
மேலும்
0348
வியாழன் கார்த்திகை 19, 2020
 1. G
 2. 10
 3. 18
 4. 59
 5. 60
மேலும்
0347
புதன் கார்த்திகை 18, 2020
 1. K
 2. 48
 3. 49
 4. 65
 5. 67
மேலும்
0346
செவ்வாய் கார்த்திகை 17, 2020
 1. R
 2. 1
 3. 9
 4. 38
 5. 42
மேலும்
0345
திங்கள் கார்த்திகை 16, 2020
 1. Y
 2. 19
 3. 42
 4. 45
 5. 77
 1. 1
 2. 8
 3. 3
 4. 5
மேலும்
0344
ஞாயிறு கார்த்திகை 15, 2020
 1. Z
 2. 12
 3. 48
 4. 49
 5. 59
மேலும்
0343
வெள்ளி கார்த்திகை 13, 2020
 1. D
 2. 13
 3. 22
 4. 24
 5. 32
மேலும்
0342
வியாழன் கார்த்திகை 12, 2020
 1. B
 2. 29
 3. 31
 4. 33
 5. 41
மேலும்
0341
செவ்வாய் கார்த்திகை 10, 2020
 1. I
 2. 4
 3. 27
 4. 33
 5. 69
மேலும்
0340
திங்கள் கார்த்திகை 09, 2020
 1. D
 2. 6
 3. 47
 4. 50
 5. 63
 1. 2
 2. 5
 3. 4
 4. 6
மேலும்
0339
ஞாயிறு கார்த்திகை 08, 2020
 1. M
 2. 9
 3. 11
 4. 27
 5. 37
மேலும்
0338
வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020
 1. W
 2. 17
 3. 47
 4. 50
 5. 66
மேலும்
0337
செவ்வாய் கார்த்திகை 03, 2020
 1. T
 2. 10
 3. 17
 4. 45
 5. 63
மேலும்
0336
ஞாயிறு கார்த்திகை 01, 2020
 1. F
 2. 28
 3. 37
 4. 62
 5. 74
மேலும்
0335
வெள்ளி ஐப்பசி 30, 2020
 1. A
 2. 13
 3. 33
 4. 49
 5. 73
மேலும்
0334
செவ்வாய் ஐப்பசி 27, 2020
 1. N
 2. 8
 3. 53
 4. 54
 5. 78
மேலும்
0333
ஞாயிறு ஐப்பசி 25, 2020
 1. Z
 2. 19
 3. 24
 4. 66
 5. 74
மேலும்
0332
வெள்ளி ஐப்பசி 23, 2020
 1. A
 2. 18
 3. 28
 4. 52
 5. 60
மேலும்
0331
செவ்வாய் ஐப்பசி 20, 2020
 1. S
 2. 5
 3. 23
 4. 24
 5. 77
மேலும்
0330
ஞாயிறு ஐப்பசி 18, 2020
 1. L
 2. 8
 3. 43
 4. 57
 5. 59
மேலும்
0329
வெள்ளி ஐப்பசி 16, 2020
 1. R
 2. 04
 3. 19
 4. 22
 5. 75
மேலும்
0328
செவ்வாய் ஐப்பசி 13, 2020
 1. G
 2. 13
 3. 28
 4. 29
 5. 74
மேலும்
0327
ஞாயிறு ஐப்பசி 11, 2020
 1. F
 2. 20
 3. 46
 4. 49
 5. 67
மேலும்
0326
வெள்ளி ஐப்பசி 09, 2020
 1. S
 2. 23
 3. 30
 4. 64
 5. 65
மேலும்
0325
செவ்வாய் ஐப்பசி 06, 2020
 1. K
 2. 4
 3. 24
 4. 46
 5. 49
மேலும்
0324
ஞாயிறு ஐப்பசி 04, 2020
 1. F
 2. 01
 3. 05
 4. 13
 5. 33
மேலும்
0323
வெள்ளி ஐப்பசி 02, 2020
 1. M
 2. 12
 3. 43
 4. 69
 5. 73
மேலும்
0322
செவ்வாய் புரட்டாதி 29, 2020
 1. Y
 2. 41
 3. 48
 4. 61
 5. 75
மேலும்
0321
ஞாயிறு புரட்டாதி 27, 2020
 1. N
 2. 17
 3. 20
 4. 53
 5. 62
மேலும்
0320
வெள்ளி புரட்டாதி 25, 2020
 1. J
 2. 30
 3. 32
 4. 55
 5. 74
மேலும்
0319
செவ்வாய் புரட்டாதி 22, 2020
 1. W
 2. 16
 3. 40
 4. 64
 5. 77
மேலும்