தன நிதானய லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0284
ஞாயிறு பங்குனி 29, 2020
மேலும்
0283
வெள்ளி பங்குனி 27, 2020
மேலும்
0282
புதன் பங்குனி 25, 2020
மேலும்
0281
ஞாயிறு பங்குனி 22, 2020
மேலும்
0280
வெள்ளி பங்குனி 20, 2020
மேலும்
0279
புதன் பங்குனி 18, 2020
 1. J
 2. 3
 3. 4
 4. 30
 5. 81
மேலும்
0278
ஞாயிறு பங்குனி 15, 2020
 1. V
 2. 5
 3. 21
 4. 22
 5. 37
மேலும்
0277
வெள்ளி பங்குனி 13, 2020
 1. Z
 2. 09
 3. 13
 4. 57
 5. 82
மேலும்
0276
புதன் பங்குனி 11, 2020
 1. K
 2. 22
 3. 25
 4. 30
 5. 45
மேலும்
0275
ஞாயிறு பங்குனி 08, 2020
 1. O
 2. 46
 3. 56
 4. 78
 5. 79
மேலும்
0274
வெள்ளி பங்குனி 06, 2020
 1. Z
 2. 9
 3. 17
 4. 49
 5. 69
மேலும்
0273
புதன் பங்குனி 04, 2020
 1. T
 2. 16
 3. 39
 4. 62
 5. 64
மேலும்
0272
ஞாயிறு பங்குனி 01, 2020
 1. T
 2. 14
 3. 39
 4. 60
 5. 80
மேலும்
0271
வெள்ளி மாசி 28, 2020
 1. H
 2. 13
 3. 16
 4. 36
 5. 70
மேலும்
0270
புதன் மாசி 26, 2020
 1. K
 2. 29
 3. 36
 4. 68
 5. 74
மேலும்
0269
ஞாயிறு மாசி 23, 2020
 1. R
 2. 07
 3. 13
 4. 22
 5. 46
மேலும்
0268
வெள்ளி மாசி 21, 2020
 1. A
 2. 18
 3. 27
 4. 30
 5. 58
மேலும்
0267
புதன் மாசி 19, 2020
 1. V
 2. 1
 3. 3
 4. 37
 5. 49
மேலும்
0266
ஞாயிறு மாசி 16, 2020
 1. L
 2. 20
 3. 31
 4. 32
 5. 82
மேலும்
0265
வெள்ளி மாசி 14, 2020
 1. Y
 2. 8
 3. 22
 4. 31
 5. 41
மேலும்
0264
புதன் மாசி 12, 2020
 1. A
 2. 41
 3. 54
 4. 61
 5. 70
மேலும்
0263
ஞாயிறு மாசி 09, 2020
 1. B
 2. 05
 3. 40
 4. 57
 5. 62
மேலும்
0262
வெள்ளி மாசி 07, 2020
 1. D
 2. 4
 3. 46
 4. 49
 5. 61
மேலும்
0261
புதன் மாசி 05, 2020
 1. M
 2. 30
 3. 41
 4. 42
 5. 44
மேலும்
0260
ஞாயிறு மாசி 02, 2020
 1. I
 2. 29
 3. 35
 4. 63
 5. 78
மேலும்
0259
வெள்ளி தை 31, 2020
 1. T
 2. 8
 3. 58
 4. 64
 5. 67
மேலும்
0258
புதன் தை 29, 2020
 1. B
 2. 17
 3. 35
 4. 46
 5. 71
மேலும்
0257
ஞாயிறு தை 26, 2020
 1. U
 2. 26
 3. 39
 4. 48
 5. 75
மேலும்
0256
வெள்ளி தை 24, 2020
 1. M
 2. 16
 3. 30
 4. 44
 5. 64
மேலும்
0255
புதன் தை 22, 2020
 1. S
 2. 03
 3. 06
 4. 10
 5. 38
மேலும்
0254
ஞாயிறு தை 19, 2020
 1. Z
 2. 17
 3. 18
 4. 59
 5. 73
மேலும்
0253
வெள்ளி தை 17, 2020
 1. F
 2. 08
 3. 30
 4. 44
 5. 74
மேலும்
0252
புதன் தை 15, 2020
 1. X
 2. 20
 3. 36
 4. 45
 5. 63
மேலும்
0251
ஞாயிறு தை 12, 2020
 1. Y
 2. 4
 3. 6
 4. 34
 5. 74
மேலும்
0250
வெள்ளி தை 10, 2020
 1. V
 2. 20
 3. 29
 4. 55
 5. 63
மேலும்
0249
புதன் தை 08, 2020
 1. T
 2. 05
 3. 22
 4. 32
 5. 51
மேலும்
0248
ஞாயிறு தை 05, 2020
 1. P
 2. 29
 3. 38
 4. 47
 5. 50
மேலும்
0247
வெள்ளி தை 03, 2020
 1. D
 2. 08
 3. 33
 4. 36
 5. 47
மேலும்
0246
புதன் தை 01, 2020
 1. Z
 2. 07
 3. 57
 4. 64
 5. 82
மேலும்
0245
ஞாயிறு மார்கழி 29, 2019
 1. O
 2. 23
 3. 30
 4. 50
 5. 76
மேலும்
0244
வெள்ளி மார்கழி 27, 2019
 1. Z
 2. 19
 3. 34
 4. 78
 5. 79
மேலும்
0243
புதன் மார்கழி 25, 2019
 1. W
 2. 25
 3. 35
 4. 54
 5. 61
மேலும்
0242
ஞாயிறு மார்கழி 22, 2019
 1. Q
 2. 04
 3. 50
 4. 55
 5. 72
மேலும்
0241
வெள்ளி மார்கழி 20, 2019
 1. M
 2. 1
 3. 3
 4. 63
 5. 64
மேலும்
0240
புதன் மார்கழி 18, 2019
 1. B
 2. 3
 3. 12
 4. 63
 5. 80
மேலும்
0239
ஞாயிறு மார்கழி 15, 2019
 1. Q
 2. 09
 3. 11
 4. 34
 5. 68
மேலும்
0238
வெள்ளி மார்கழி 13, 2019
 1. P
 2. 20
 3. 45
 4. 50
 5. 62
மேலும்
0237
புதன் மார்கழி 11, 2019
 1. G
 2. 25
 3. 36
 4. 48
 5. 63
மேலும்
0236
ஞாயிறு மார்கழி 08, 2019
 1. X
 2. 09
 3. 48
 4. 59
 5. 63
மேலும்
0235
வெள்ளி மார்கழி 06, 2019
 1. M
 2. 4
 3. 5
 4. 49
 5. 64
மேலும்
0234
புதன் மார்கழி 04, 2019
 1. O
 2. 18
 3. 34
 4. 35
 5. 81
மேலும்
0233
ஞாயிறு மார்கழி 01, 2019
 1. H
 2. 07
 3. 32
 4. 56
 5. 61
மேலும்
0232
வெள்ளி கார்த்திகை 29, 2019
 1. J
 2. 5
 3. 8
 4. 12
 5. 52
மேலும்
0231
புதன் கார்த்திகை 27, 2019
 1. M
 2. 17
 3. 18
 4. 32
 5. 54
மேலும்
0230
ஞாயிறு கார்த்திகை 24, 2019
 1. C
 2. 43
 3. 56
 4. 65
 5. 81
மேலும்
0229
வெள்ளி கார்த்திகை 22, 2019
 1. S
 2. 14
 3. 29
 4. 49
 5. 68
மேலும்
0228
புதன் கார்த்திகை 20, 2019
 1. L
 2. 13
 3. 52
 4. 71
 5. 78
மேலும்
0227
வெள்ளி கார்த்திகை 15, 2019
 1. Z
 2. 21
 3. 39
 4. 49
 5. 53
மேலும்
0226
புதன் கார்த்திகை 13, 2019
 1. K
 2. 03
 3. 33
 4. 35
 5. 42
மேலும்
0225
ஞாயிறு கார்த்திகை 10, 2019
 1. D
 2. 2
 3. 18
 4. 19
 5. 68
மேலும்
0224
வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019
 1. C
 2. 8
 3. 16
 4. 47
 5. 80
மேலும்
0223
புதன் கார்த்திகை 06, 2019
 1. Z
 2. 11
 3. 24
 4. 49
 5. 82
மேலும்
0222
ஞாயிறு கார்த்திகை 03, 2019
 1. S
 2. 11
 3. 21
 4. 49
 5. 66
மேலும்
0221
வெள்ளி கார்த்திகை 01, 2019
 1. E
 2. 14
 3. 17
 4. 21
 5. 82
மேலும்
0220
புதன் ஐப்பசி 30, 2019
 1. A
 2. 24
 3. 47
 4. 48
 5. 60
மேலும்
0219
ஞாயிறு ஐப்பசி 27, 2019
 1. M
 2. 1
 3. 6
 4. 12
 5. 18
மேலும்
0218
வெள்ளி ஐப்பசி 25, 2019
 1. B
 2. 2
 3. 62
 4. 75
 5. 79
மேலும்
0217
புதன் ஐப்பசி 23, 2019
 1. W
 2. 17
 3. 41
 4. 55
 5. 77
மேலும்
0216
ஞாயிறு ஐப்பசி 20, 2019
 1. S
 2. 19
 3. 50
 4. 65
 5. 69
மேலும்
0215
வெள்ளி ஐப்பசி 18, 2019
 1. W
 2. 02
 3. 08
 4. 28
 5. 75
மேலும்
0214
புதன் ஐப்பசி 16, 2019
 1. I
 2. 21
 3. 29
 4. 48
 5. 64
மேலும்
0213
ஞாயிறு ஐப்பசி 13, 2019
 1. U
 2. 21
 3. 22
 4. 41
 5. 48
மேலும்
0212
வெள்ளி ஐப்பசி 11, 2019
 1. F
 2. 50
 3. 55
 4. 72
 5. 81
மேலும்
0211
புதன் ஐப்பசி 09, 2019
 1. O
 2. 13
 3. 28
 4. 67
 5. 78
மேலும்
0210
ஞாயிறு ஐப்பசி 06, 2019
 1. Q
 2. 31
 3. 32
 4. 45
 5. 67
மேலும்
0209
வெள்ளி ஐப்பசி 04, 2019
 1. R
 2. 35
 3. 43
 4. 67
 5. 76
மேலும்
0208
புதன் ஐப்பசி 02, 2019
 1. S
 2. 21
 3. 37
 4. 41
 5. 60
மேலும்
0207
ஞாயிறு புரட்டாதி 29, 2019
 1. V
 2. 12
 3. 17
 4. 22
 5. 55
மேலும்
0206
வெள்ளி புரட்டாதி 27, 2019
 1. M
 2. 07
 3. 28
 4. 64
 5. 68
மேலும்
0205
புதன் புரட்டாதி 25, 2019
 1. B
 2. 2
 3. 8
 4. 24
 5. 29
மேலும்
0204
ஞாயிறு புரட்டாதி 22, 2019
 1. P
 2. 06
 3. 13
 4. 22
 5. 66
மேலும்
0203
வெள்ளி புரட்டாதி 20, 2019
 1. C
 2. 15
 3. 40
 4. 42
 5. 81
மேலும்
0202
புதன் புரட்டாதி 18, 2019
 1. N
 2. 02
 3. 38
 4. 47
 5. 69
மேலும்
0201
ஞாயிறு புரட்டாதி 15, 2019
 1. D
 2. 57
 3. 72
 4. 77
 5. 79
மேலும்
0200
வெள்ளி புரட்டாதி 13, 2019
 1. H
 2. 24
 3. 35
 4. 70
 5. 82
மேலும்
0199
புதன் புரட்டாதி 11, 2019
 1. S
 2. 06
 3. 12
 4. 46
 5. 67
மேலும்
0198
ஞாயிறு புரட்டாதி 08, 2019
 1. G
 2. 15
 3. 49
 4. 63
 5. 78
மேலும்
0197
வெள்ளி புரட்டாதி 06, 2019
 1. X
 2. 28
 3. 38
 4. 45
 5. 48
மேலும்
0196
புதன் புரட்டாதி 04, 2019
 1. K
 2. 14
 3. 29
 4. 31
 5. 52
மேலும்
0195
ஞாயிறு புரட்டாதி 01, 2019
 1. F
 2. 01
 3. 04
 4. 50
 5. 57
மேலும்
0194
வெள்ளி ஆவணி 30, 2019
 1. K
 2. 53
 3. 56
 4. 63
 5. 79
மேலும்
Best Web 2019 Logo