சமீபத்திய முடிவுகள்: 984

சீட்டிழுப்பு இல.: 984

திகதி: சனி ஐப்பசி 19, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஐப்பசி 19, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,638,682.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
54
ரூ. 540,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
541
ரூ. 541,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5410
ரூ. 270,500.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
51927
ரூ. 1,038,540.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
6
ரூ. 60,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
50
ரூ. 50,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
541
ரூ. 54,100.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5467
ரூ. 273,350.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23831
ரூ. 476,620.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
77
ரூ. 15,400.00
மொத்தம்
87910
3,919,510.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo