சமீபத்திய முடிவுகள்: 981

சீட்டிழுப்பு இல.: 981

திகதி: புதன் ஐப்பசி 09, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 09, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,754,618.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
57
ரூ. 570,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
561
ரூ. 561,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5601
ரூ. 280,050.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
53993
ரூ. 1,079,860.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
7
ரூ. 70,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
51
ரூ. 51,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
564
ரூ. 56,400.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5581
ரூ. 279,050.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
24732
ரூ. 494,640.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
31
ரூ. 6,200.00
மொத்தம்
91184
4,048,200.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo