சமீபத்திய முடிவுகள்: 973

சீட்டிழுப்பு இல.: 973

திகதி: புதன் புரட்டாதி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் புரட்டாதி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 12,574,041.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
55
ரூ. 550,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
562
ரூ. 562,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5502
ரூ. 275,100.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
53054
ரூ. 1,061,080.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
6
ரூ. 60,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
56
ரூ. 56,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
543
ரூ. 54,300.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5641
ரூ. 282,050.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
24391
ரூ. 487,820.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
228
ரூ. 45,600.00
மொத்தம்
90045
6,033,950.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo