சமீபத்திய முடிவுகள்: 947

சீட்டிழுப்பு இல.: 947

திகதி: புதன் ஆனி 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஆனி 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 33,045,776.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
51
ரூ. 510,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
502
ரூ. 502,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
4925
ரூ. 246,250.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
47628
ரூ. 952,560.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
4
ரூ. 40,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
48
ரூ. 48,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
507
ரூ. 50,700.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5066
ரூ. 253,300.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
21776
ரூ. 435,520.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
94
ரூ. 18,800.00
மொத்தம்
80607
5,557,130.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo