சமீபத்திய முடிவுகள்: 940

சீட்டிழுப்பு இல.: 940

திகதி: புதன் வைகாசி 15, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் வைகாசி 15, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 31,146,283.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
45
ரூ. 450,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
442
ரூ. 442,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
4359
ரூ. 217,950.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
41938
ரூ. 838,760.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
6
ரூ. 60,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
51
ரூ. 51,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
475
ரூ. 47,500.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
4453
ரூ. 222,650.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
19178
ரூ. 383,560.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
44
ரூ. 8,800.00
மொத்தம்
70996
3,222,220.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo