சமீபத்திய முடிவுகள்: 1580

சீட்டிழுப்பு இல.: 1580

திகதி: வியாழன் வைகாசி 25, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் வைகாசி 25, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,397,579.60
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
30
ரூ. 300,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
296
ரூ. 296,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2862
ரூ. 286,200.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
28569
ரூ. 571,380.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
3
ரூ. 30,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
29
ரூ. 29,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
278
ரூ. 55,600.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2933
ரூ. 293,300.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23841
ரூ. 476,820.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
112
ரூ. 22,400.00
மொத்தம்
58955
2,560,700.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00