சமீபத்திய முடிவுகள்: 1518

சீட்டிழுப்பு இல.: 1518

திகதி: சனி பங்குனி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி பங்குனி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,887,256.40
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
25
ரூ. 250,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
275
ரூ. 275,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2702
ரூ. 270,200.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
26775
ரூ. 535,500.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
3
ரூ. 30,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
26
ரூ. 26,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
273
ரூ. 54,600.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2624
ரூ. 262,400.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22307
ரூ. 446,140.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
214
ரூ. 42,800.00
மொத்தம்
55227
2,492,640.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00