சமீபத்திய முடிவுகள்: 1465

சீட்டிழுப்பு இல.: 1465

திகதி: செவ்வாய் தை 24, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் தை 24, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,624,701.60
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
29
ரூ. 290,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
254
ரூ. 254,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2658
ரூ. 265,800.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
26294
ரூ. 525,880.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
2
ரூ. 20,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
15
ரூ. 15,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
264
ரூ. 52,800.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2646
ரூ. 264,600.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
21882
ரூ. 437,640.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
95
ரூ. 19,000.00
மொத்தம்
54142
2,444,720.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00