சமீபத்திய முடிவுகள்: 1404

சீட்டிழுப்பு இல.: 1404

திகதி: வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,118,274.80
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
25
ரூ. 250,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
237
ரூ. 237,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2321
ரூ. 232,100.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22935
ரூ. 458,700.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
4
ரூ. 40,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
13
ரூ. 13,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
231
ரூ. 46,200.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2312
ரூ. 231,200.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
19234
ரூ. 384,680.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
47
ரூ. 9,400.00
மொத்தம்
47362
3,102,280.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00