சமீபத்திய முடிவுகள்: 1341

சீட்டிழுப்பு இல.: 1341

திகதி: வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,897,364.80
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
22
ரூ. 220,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
203
ரூ. 203,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2034
ரூ. 203,400.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
20039
ரூ. 400,780.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
1
ரூ. 10,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
19
ரூ. 19,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
186
ரூ. 37,200.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1980
ரூ. 198,000.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
16796
ரூ. 335,920.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
36
ரூ. 7,200.00
மொத்தம்
41318
1,834,500.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00