சமீபத்திய முடிவுகள்: 1273

சீட்டிழுப்பு இல.: 1273

திகதி: வியாழன் ஆனி 23, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆனி 23, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,988,596.80
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
17
ரூ. 170,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
181
ரூ. 181,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1784
ரூ. 178,400.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
17695
ரூ. 353,900.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
4
ரூ. 40,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
15
ரூ. 15,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
166
ரூ. 33,200.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1775
ரூ. 177,500.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
14682
ரூ. 293,640.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
28
ரூ. 5,600.00
மொத்தம்
36349
2,548,240.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00