சமீபத்திய முடிவுகள்: 1170

சீட்டிழுப்பு இல.: 1170

திகதி: புதன் கார்த்திகை 24, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் கார்த்திகை 24, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,524,832.80
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
24
ரூ. 240,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
213
ரூ. 213,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2233
ரூ. 223,300.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22278
ரூ. 445,560.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
2
ரூ. 20,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
19
ரூ. 19,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
246
ரூ. 49,200.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2113
ரூ. 211,300.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
18599
ரூ. 371,980.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
43
ரூ. 8,600.00
மொத்தம்
45773
3,001,940.00
 

சிறப்பு

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00