சமீபத்திய முடிவுகள்: 1146

சீட்டிழுப்பு இல.: 1146

திகதி: புதன் ஐப்பசி 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 17,120,973.30
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
18
ரூ. 180,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
176
ரூ. 176,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1911
ரூ. 191,100.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
19037
ரூ. 380,740.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
2
ரூ. 20,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
16
ரூ. 16,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
202
ரூ. 40,400.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1980
ரூ. 198,000.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
15896
ரூ. 317,920.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
60
ரூ. 12,000.00
மொத்தம்
39299
1,632,160.00
 

சிறப்பு

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00