சமீபத்திய முடிவுகள்: 1122

சீட்டிழுப்பு இல.: 1122

திகதி: புதன் ஆடி 21, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஆடி 21, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 16,146,018.10
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
20
ரூ. 200,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
190
ரூ. 190,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1970
ரூ. 197,000.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
19679
ரூ. 393,580.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
2
ரூ. 20,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
16
ரூ. 16,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
192
ரூ. 38,400.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1875
ரூ. 187,500.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
16367
ரூ. 327,340.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
153
ரூ. 30,600.00
மொத்தம்
40467
1,900,420.00
 

சிறப்பு

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo