சமீபத்திய முடிவுகள்: 1111

சீட்டிழுப்பு இல.: 1111

திகதி: புதன் சித்திரை 07, 2021

 1. விருச்சிகம்
 2. 2
 3. 5
 4. 0
 5. 2
 6. 6
 7. 8
 8. மேலும்
 1. தனுசு
 2. 1
 3. 9
 4. 5
 5. 4
 6. 1
 7. மேலும்
<< அனைத்தையும் பார்க்க >>

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் சித்திரை 07, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,540,712.34
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
33
ரூ. 330,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
361
ரூ. 361,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3654
ரூ. 365,400.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
36210
ரூ. 724,200.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
5
ரூ. 50,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
35
ரூ. 35,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
357
ரூ. 71,400.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3603
ரூ. 360,300.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
30143
ரூ. 602,860.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
151
ரூ. 30,200.00
மொத்தம்
74555
3,230,360.00
 

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
இராசி றும் 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
4
ரூ. 40,000.00
2
5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 5,000.00
18
ரூ. 90,000.00
மொத்தம்
22
130,000.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00