சமீபத்திய முடிவுகள்: 1100

சீட்டிழுப்பு இல.: 1100

திகதி: சனி மாசி 27, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி மாசி 27, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,923,965.30
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
29
ரூ. 290,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
280
ரூ. 280,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2917
ரூ. 291,700.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
28967
ரூ. 579,340.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
3
ரூ. 30,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
27
ரூ. 27,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
279
ரூ. 55,800.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2981
ரூ. 298,100.00
11
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
24097
ரூ. 481,940.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
59
ரூ. 11,800.00
மொத்தம்
59643
2,745,680.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00