சமீபத்திய முடிவுகள்: 1087

சீட்டிழுப்பு இல.: 1087

திகதி: புதன் தை 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் தை 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,727,140.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
25
ரூ. 250,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
256
ரூ. 256,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2456
ரூ. 122,800.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23951
ரூ. 479,020.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
5
ரூ. 50,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
24
ரூ. 24,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
254
ரூ. 25,400.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2501
ரூ. 125,050.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10997
ரூ. 219,940.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
107
ரூ. 21,400.00
மொத்தம்
40580
3,873,610.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00