சமீபத்திய முடிவுகள்: 1064

சீட்டிழுப்பு இல.: 1064

திகதி: சனி ஐப்பசி 17, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஐப்பசி 17, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,166,089.50
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
25
ரூ. 250,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
252
ரூ. 252,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2524
ரூ. 126,200.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
24496
ரூ. 489,920.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
3
ரூ. 30,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
20
ரூ. 20,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
253
ரூ. 25,300.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2582
ரூ. 129,100.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11202
ரூ. 224,040.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
57
ரூ. 11,400.00
மொத்தம்
41416
3,657,960.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00