சமீபத்திய முடிவுகள்: 1042

சீட்டிழுப்பு இல.: 1042

திகதி: சனி ஆவணி 01, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஆவணி 01, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,225,581.50
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
21
ரூ. 210,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
264
ரூ. 264,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2585
ரூ. 129,250.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
24753
ரூ. 495,060.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
2
ரூ. 20,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
25
ரூ. 25,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
258
ரூ. 25,800.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2599
ரூ. 129,950.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11368
ரூ. 227,360.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
92
ரூ. 18,400.00
மொத்தம்
41970
1,844,820.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo