சமீபத்திய முடிவுகள்: 1029

சீட்டிழுப்பு இல.: 1029

திகதி: புதன் பங்குனி 25, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் பங்குனி 25, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 0.00
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
ரூ. 0.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
ரூ. 0.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
ரூ. 0.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
ரூ. 0.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
ரூ. 0.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
ரூ. 0.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
ரூ. 0.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
ரூ. 0.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
ரூ. 0.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
ரூ. 0.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
ரூ. 0.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
ரூ. 0.00
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo