சமீபத்திய முடிவுகள்: 1012

சீட்டிழுப்பு இல.: 1012

திகதி: சனி தை 25, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி தை 25, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,225,801.50
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
59
ரூ. 590,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
604
ரூ. 604,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5917
ரூ. 295,850.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
56997
ரூ. 1,139,940.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
8
ரூ. 80,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
60
ரூ. 60,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
595
ரூ. 59,500.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
5979
ரூ. 298,950.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
26113
ரூ. 522,260.00
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
118
ரூ. 23,600.00
மொத்தம்
96457
6,274,100.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo