ஜாதிக சம்பத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
1113
புதன் சித்திரை 21, 2021
 1. கன்னி
 2. 1
 3. 6
 4. 6
 5. 0
 6. 7
 7. 9
 1. கன்னி
 2. 0
 3. 6
 4. 1
 5. 9
 6. 0
மேலும்
1112
சனி சித்திரை 10, 2021
 1. கன்னி
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 9
 6. 6
 7. 0
 1. கும்பம்
 2. 0
 3. 2
 4. 9
 5. 4
 6. 5
மேலும்
1111
புதன் சித்திரை 07, 2021
 1. விருச்சிகம்
 2. 2
 3. 5
 4. 0
 5. 2
 6. 6
 7. 8
 1. தனுசு
 2. 1
 3. 9
 4. 5
 5. 4
 6. 1
மேலும்
1110
சனி சித்திரை 03, 2021
 1. மகரம்
 2. 5
 3. 4
 4. 3
 5. 1
 6. 4
 7. 6
 1. கடகம்
 2. 1
 3. 0
 4. 4
 5. 0
 6. 8
மேலும்
1109
புதன் பங்குனி 31, 2021
 1. கும்பம்
 2. 6
 3. 1
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 2
 1. மகரம்
 2. 1
 3. 3
 4. 3
 5. 3
 6. 2
மேலும்
1108
சனி பங்குனி 27, 2021
 1. மகரம்
 2. 9
 3. 9
 4. 6
 5. 9
 6. 0
 7. 7
 1. கும்பம்
 2. 1
 3. 3
 4. 9
 5. 0
 6. 3
மேலும்
1107
புதன் பங்குனி 24, 2021
 1. தனுசு
 2. 1
 3. 3
 4. 7
 5. 0
 6. 1
 7. 0
 1. மிதுனம்
 2. 1
 3. 6
 4. 2
 5. 0
 6. 5
மேலும்
1106
சனி பங்குனி 20, 2021
 1. சிம்மம்
 2. 5
 3. 5
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 9
மேலும்
1105
புதன் பங்குனி 17, 2021
 1. ரிஷபம்
 2. 5
 3. 0
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 5
மேலும்
1104
சனி பங்குனி 13, 2021
 1. விருச்சிகம்
 2. 6
 3. 6
 4. 8
 5. 0
 6. 2
 7. 6
மேலும்
1103
புதன் பங்குனி 10, 2021
 1. தனுசு
 2. 0
 3. 6
 4. 5
 5. 3
 6. 4
 7. 8
மேலும்
1102
சனி பங்குனி 06, 2021
 1. விருச்சிகம்
 2. 1
 3. 6
 4. 6
 5. 8
 6. 1
 7. 8
மேலும்
1101
புதன் பங்குனி 03, 2021
 1. தனுசு
 2. 4
 3. 9
 4. 0
 5. 9
 6. 0
 7. 1
மேலும்
1100
சனி மாசி 27, 2021
 1. மீனம்
 2. 3
 3. 5
 4. 5
 5. 4
 6. 4
 7. 1
மேலும்
1099
புதன் மாசி 24, 2021
 1. மகரம்
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 4
 7. 3
மேலும்
1098
சனி மாசி 20, 2021
 1. கடகம்
 2. 6
 3. 6
 4. 9
 5. 0
 6. 9
 7. 6
மேலும்
1097
புதன் மாசி 17, 2021
 1. கும்பம்
 2. 7
 3. 4
 4. 5
 5. 0
 6. 8
 7. 9
மேலும்
1096
சனி மாசி 13, 2021
 1. W
 2. 9
 3. 6
 4. 6
 5. 2
 6. 3
 7. 4
மேலும்
1095
புதன் மாசி 10, 2021
 1. K
 2. 7
 3. 7
 4. 5
 5. 4
 6. 1
 7. 9
மேலும்
1094
சனி மாசி 06, 2021
 1. P
 2. 5
 3. 8
 4. 0
 5. 7
 6. 6
 7. 1
மேலும்
1093
புதன் மாசி 03, 2021
 1. A
 2. 7
 3. 8
 4. 8
 5. 3
 6. 8
 7. 3
மேலும்
1092
சனி தை 30, 2021
 1. O
 2. 3
 3. 8
 4. 0
 5. 3
 6. 6
 7. 5
மேலும்
1091
புதன் தை 27, 2021
 1. O
 2. 6
 3. 8
 4. 7
 5. 8
 6. 5
 7. 3
மேலும்
1090
சனி தை 23, 2021
 1. E
 2. 6
 3. 1
 4. 1
 5. 3
 6. 2
 7. 2
மேலும்
1089
புதன் தை 20, 2021
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 0
 5. 0
 6. 4
 7. 2
மேலும்
1088
சனி தை 16, 2021
 1. C
 2. 8
 3. 5
 4. 7
 5. 6
 6. 7
 7. 4
மேலும்
1087
புதன் தை 13, 2021
 1. R
 2. 4
 3. 0
 4. 1
 5. 3
 6. 4
 7. 5
மேலும்
1086
சனி தை 09, 2021
 1. M
 2. 1
 3. 7
 4. 0
 5. 2
 6. 9
 7. 9
மேலும்
1085
புதன் தை 06, 2021
 1. K
 2. 4
 3. 8
 4. 5
 5. 2
 6. 5
 7. 5
மேலும்
1084
சனி தை 02, 2021
 1. N
 2. 0
 3. 7
 4. 2
 5. 6
 6. 2
 7. 0
மேலும்
1083
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. B
 2. 1
 3. 3
 4. 5
 5. 2
 6. 7
 7. 1
மேலும்
1082
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. Q
 2. 4
 3. 3
 4. 6
 5. 3
 6. 8
 7. 4
மேலும்
1081
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. D
 2. 7
 3. 3
 4. 1
 5. 2
 6. 9
 7. 7
மேலும்
1080
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. L
 2. 9
 3. 8
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 6
மேலும்
1079
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. F
 2. 0
 3. 1
 4. 8
 5. 6
 6. 0
 7. 2
மேலும்
1078
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. E
 2. 9
 3. 6
 4. 2
 5. 6
 6. 0
 7. 7
மேலும்
1077
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. U
 2. 6
 3. 9
 4. 4
 5. 6
 6. 0
 7. 7
மேலும்
1076
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. P
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 8
 6. 9
 7. 1
மேலும்
1075
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. O
 2. 3
 3. 2
 4. 1
 5. 4
 6. 1
 7. 8
மேலும்
1074
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. V
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 6
 6. 3
 7. 2
மேலும்
1073
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. V
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 6
 6. 1
 7. 3
மேலும்
1072
சனி கார்த்திகை 14, 2020
 1. S
 2. 8
 3. 4
 4. 2
 5. 7
 6. 2
 7. 1
மேலும்
1071
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. D
 2. 5
 3. 6
 4. 1
 5. 2
 6. 1
 7. 0
மேலும்
1070
சனி கார்த்திகை 07, 2020
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 6
 5. 3
 6. 9
 7. 8
மேலும்
1069
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. T
 2. 1
 3. 5
 4. 2
 5. 2
 6. 6
 7. 1
மேலும்
1068
சனி ஐப்பசி 31, 2020
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 1
 6. 0
 7. 4
மேலும்
1067
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. P
 2. 3
 3. 9
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 5
மேலும்
1066
சனி ஐப்பசி 24, 2020
 1. N
 2. 0
 3. 4
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 1
மேலும்
1065
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 3
 4. 4
 5. 4
 6. 1
 7. 4
மேலும்
1064
சனி ஐப்பசி 17, 2020
 1. X
 2. 9
 3. 0
 4. 8
 5. 8
 6. 4
 7. 4
மேலும்
1063
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. V
 2. 0
 3. 4
 4. 3
 5. 5
 6. 1
 7. 5
மேலும்
1062
சனி ஐப்பசி 10, 2020
 1. R
 2. 2
 3. 3
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 2
மேலும்
1061
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. R
 2. 7
 3. 0
 4. 5
 5. 8
 6. 3
 7. 7
மேலும்
1060
சனி ஐப்பசி 03, 2020
 1. O
 2. 2
 3. 2
 4. 5
 5. 9
 6. 4
 7. 1
மேலும்
1059
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. H
 2. 0
 3. 0
 4. 2
 5. 7
 6. 9
 7. 6
மேலும்
1058
சனி புரட்டாதி 26, 2020
 1. Z
 2. 9
 3. 3
 4. 4
 5. 8
 6. 6
 7. 6
மேலும்
1057
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. W
 2. 9
 3. 1
 4. 5
 5. 0
 6. 0
 7. 7
மேலும்