ஜாதிக சம்பத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
1091
புதன் தை 27, 2021
 1. O
 2. 6
 3. 8
 4. 7
 5. 8
 6. 5
 7. 3
மேலும்
1090
சனி தை 23, 2021
 1. E
 2. 6
 3. 1
 4. 1
 5. 3
 6. 2
 7. 2
மேலும்
1089
புதன் தை 20, 2021
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 0
 5. 0
 6. 4
 7. 2
மேலும்
1088
சனி தை 16, 2021
 1. C
 2. 8
 3. 5
 4. 7
 5. 6
 6. 7
 7. 4
மேலும்
1087
புதன் தை 13, 2021
 1. R
 2. 4
 3. 0
 4. 1
 5. 3
 6. 4
 7. 5
மேலும்
1086
சனி தை 09, 2021
 1. M
 2. 1
 3. 7
 4. 0
 5. 2
 6. 9
 7. 9
மேலும்
1085
புதன் தை 06, 2021
 1. K
 2. 4
 3. 8
 4. 5
 5. 2
 6. 5
 7. 5
மேலும்
1084
சனி தை 02, 2021
 1. N
 2. 0
 3. 7
 4. 2
 5. 6
 6. 2
 7. 0
மேலும்
1083
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. B
 2. 1
 3. 3
 4. 5
 5. 2
 6. 7
 7. 1
மேலும்
1082
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. Q
 2. 4
 3. 3
 4. 6
 5. 3
 6. 8
 7. 4
மேலும்
1081
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. D
 2. 7
 3. 3
 4. 1
 5. 2
 6. 9
 7. 7
மேலும்
1080
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. L
 2. 9
 3. 8
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 6
மேலும்
1079
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. F
 2. 0
 3. 1
 4. 8
 5. 6
 6. 0
 7. 2
மேலும்
1078
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. E
 2. 9
 3. 6
 4. 2
 5. 6
 6. 0
 7. 7
மேலும்
1077
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. U
 2. 6
 3. 9
 4. 4
 5. 6
 6. 0
 7. 7
மேலும்
1076
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. P
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 8
 6. 9
 7. 1
மேலும்
1075
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. O
 2. 3
 3. 2
 4. 1
 5. 4
 6. 1
 7. 8
மேலும்
1074
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. V
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 6
 6. 3
 7. 2
மேலும்
1073
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. V
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 6
 6. 1
 7. 3
மேலும்
1072
சனி கார்த்திகை 14, 2020
 1. S
 2. 8
 3. 4
 4. 2
 5. 7
 6. 2
 7. 1
மேலும்
1071
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. D
 2. 5
 3. 6
 4. 1
 5. 2
 6. 1
 7. 0
மேலும்
1070
சனி கார்த்திகை 07, 2020
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 6
 5. 3
 6. 9
 7. 8
மேலும்
1069
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. T
 2. 1
 3. 5
 4. 2
 5. 2
 6. 6
 7. 1
மேலும்
1068
சனி ஐப்பசி 31, 2020
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 1
 6. 0
 7. 4
மேலும்
1067
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. P
 2. 3
 3. 9
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 5
மேலும்
1066
சனி ஐப்பசி 24, 2020
 1. N
 2. 0
 3. 4
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 1
மேலும்
1065
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 3
 4. 4
 5. 4
 6. 1
 7. 4
மேலும்
1064
சனி ஐப்பசி 17, 2020
 1. X
 2. 9
 3. 0
 4. 8
 5. 8
 6. 4
 7. 4
மேலும்
1063
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. V
 2. 0
 3. 4
 4. 3
 5. 5
 6. 1
 7. 5
மேலும்
1062
சனி ஐப்பசி 10, 2020
 1. R
 2. 2
 3. 3
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 2
மேலும்
1061
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. R
 2. 7
 3. 0
 4. 5
 5. 8
 6. 3
 7. 7
மேலும்
1060
சனி ஐப்பசி 03, 2020
 1. O
 2. 2
 3. 2
 4. 5
 5. 9
 6. 4
 7. 1
மேலும்
1059
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. H
 2. 0
 3. 0
 4. 2
 5. 7
 6. 9
 7. 6
மேலும்
1058
சனி புரட்டாதி 26, 2020
 1. Z
 2. 9
 3. 3
 4. 4
 5. 8
 6. 6
 7. 6
மேலும்
1057
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. W
 2. 9
 3. 1
 4. 5
 5. 0
 6. 0
 7. 7
மேலும்
1056
சனி புரட்டாதி 19, 2020
 1. Z
 2. 4
 3. 3
 4. 7
 5. 4
 6. 2
 7. 9
மேலும்
1055
புதன் புரட்டாதி 16, 2020
 1. H
 2. 7
 3. 4
 4. 7
 5. 8
 6. 5
 7. 1
மேலும்
1054
சனி புரட்டாதி 12, 2020
 1. O
 2. 0
 3. 9
 4. 7
 5. 0
 6. 7
 7. 8
மேலும்
1053
புதன் புரட்டாதி 09, 2020
 1. B
 2. 2
 3. 5
 4. 1
 5. 0
 6. 1
 7. 4
மேலும்
1052
சனி புரட்டாதி 05, 2020
 1. L
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 6
 6. 9
 7. 5
மேலும்
1051
புதன் புரட்டாதி 02, 2020
 1. K
 2. 6
 3. 4
 4. 8
 5. 3
 6. 9
 7. 6
மேலும்
1050
சனி ஆவணி 29, 2020
 1. J
 2. 0
 3. 9
 4. 4
 5. 2
 6. 8
 7. 3
மேலும்
1049
புதன் ஆவணி 26, 2020
 1. P
 2. 8
 3. 8
 4. 5
 5. 1
 6. 0
 7. 2
மேலும்
1048
சனி ஆவணி 22, 2020
 1. B
 2. 0
 3. 8
 4. 6
 5. 2
 6. 2
 7. 4
மேலும்
1047
புதன் ஆவணி 19, 2020
 1. U
 2. 8
 3. 4
 4. 6
 5. 0
 6. 2
 7. 5
மேலும்
1046
சனி ஆவணி 15, 2020
 1. A
 2. 2
 3. 1
 4. 5
 5. 4
 6. 8
 7. 2
மேலும்
1045
புதன் ஆவணி 12, 2020
 1. P
 2. 9
 3. 0
 4. 8
 5. 0
 6. 4
 7. 2
மேலும்
1044
சனி ஆவணி 08, 2020
 1. Z
 2. 1
 3. 5
 4. 6
 5. 9
 6. 4
 7. 1
மேலும்
1043
புதன் ஆவணி 05, 2020
 1. C
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 5
 6. 2
 7. 2
மேலும்
1042
சனி ஆவணி 01, 2020
 1. F
 2. 1
 3. 4
 4. 8
 5. 1
 6. 9
 7. 6
மேலும்
1041
புதன் ஆடி 29, 2020
 1. A
 2. 9
 3. 5
 4. 2
 5. 1
 6. 4
 7. 5
மேலும்
1040
சனி ஆடி 25, 2020
 1. N
 2. 5
 3. 5
 4. 2
 5. 9
 6. 6
 7. 9
மேலும்
1039
புதன் ஆடி 22, 2020
 1. O
 2. 1
 3. 3
 4. 0
 5. 5
 6. 3
 7. 2
மேலும்
1038
சனி ஆடி 18, 2020
 1. Z
 2. 5
 3. 8
 4. 5
 5. 0
 6. 2
 7. 0
மேலும்
1037
புதன் ஆடி 15, 2020
 1. R
 2. 7
 3. 8
 4. 2
 5. 6
 6. 6
 7. 1
மேலும்
1036
சனி ஆடி 11, 2020
 1. Q
 2. 8
 3. 2
 4. 3
 5. 2
 6. 2
 7. 0
மேலும்
1035
புதன் ஆடி 08, 2020
 1. H
 2. 8
 3. 6
 4. 1
 5. 9
 6. 9
 7. 3
மேலும்
1034
சனி ஆடி 04, 2020
 1. H
 2. 2
 3. 7
 4. 6
 5. 1
 6. 8
 7. 1
மேலும்
1033
புதன் ஆடி 01, 2020
 1. C
 2. 5
 3. 1
 4. 0
 5. 4
 6. 1
 7. 5
மேலும்
1032
சனி ஆனி 27, 2020
 1. X
 2. 6
 3. 8
 4. 4
 5. 8
 6. 9
 7. 4
மேலும்