ஜாதிக சம்பத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
1030
சனி பங்குனி 28, 2020
மேலும்
1029
புதன் பங்குனி 25, 2020
மேலும்
1028
சனி பங்குனி 21, 2020
மேலும்
1027
புதன் பங்குனி 18, 2020
 1. W
 2. 4
 3. 7
 4. 4
 5. 0
 6. 9
 7. 1
மேலும்
1026
சனி பங்குனி 14, 2020
 1. R
 2. 5
 3. 6
 4. 1
 5. 6
 6. 5
 7. 3
மேலும்
1025
புதன் பங்குனி 11, 2020
 1. L
 2. 6
 3. 7
 4. 6
 5. 9
 6. 3
 7. 4
மேலும்
1024
சனி பங்குனி 07, 2020
 1. S
 2. 7
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 9
 7. 1
மேலும்
1023
புதன் பங்குனி 04, 2020
 1. K
 2. 0
 3. 5
 4. 3
 5. 4
 6. 7
 7. 3
மேலும்
1022
சனி மாசி 29, 2020
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 2
 5. 2
 6. 0
 7. 1
மேலும்
1021
புதன் மாசி 26, 2020
 1. W
 2. 9
 3. 5
 4. 8
 5. 0
 6. 0
 7. 3
மேலும்
1020
சனி மாசி 22, 2020
 1. A
 2. 7
 3. 7
 4. 9
 5. 7
 6. 7
 7. 0
மேலும்
1019
புதன் மாசி 19, 2020
 1. X
 2. 3
 3. 9
 4. 4
 5. 3
 6. 6
 7. 8
மேலும்
1018
சனி மாசி 15, 2020
 1. J
 2. 0
 3. 2
 4. 3
 5. 5
 6. 9
 7. 0
மேலும்
1017
புதன் மாசி 12, 2020
 1. Y
 2. 0
 3. 5
 4. 0
 5. 0
 6. 3
 7. 5
மேலும்
1016
சனி மாசி 08, 2020
 1. X
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 7
 6. 4
 7. 0
மேலும்
1015
புதன் மாசி 05, 2020
 1. F
 2. 5
 3. 9
 4. 1
 5. 4
 6. 6
 7. 2
மேலும்
1014
சனி மாசி 01, 2020
 1. S
 2. 0
 3. 8
 4. 3
 5. 1
 6. 6
 7. 5
மேலும்
1013
புதன் தை 29, 2020
 1. N
 2. 2
 3. 7
 4. 0
 5. 9
 6. 1
 7. 3
மேலும்
1012
சனி தை 25, 2020
 1. E
 2. 9
 3. 6
 4. 6
 5. 7
 6. 5
 7. 7
மேலும்
1011
புதன் தை 22, 2020
 1. C
 2. 8
 3. 4
 4. 2
 5. 0
 6. 9
 7. 9
மேலும்
1010
சனி தை 18, 2020
 1. F
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 7
 6. 4
 7. 3
மேலும்
1009
புதன் தை 15, 2020
 1. N
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 5
 6. 9
 7. 2
மேலும்
1008
சனி தை 11, 2020
 1. L
 2. 3
 3. 1
 4. 0
 5. 6
 6. 3
 7. 7
மேலும்
1007
புதன் தை 08, 2020
 1. N
 2. 5
 3. 3
 4. 8
 5. 5
 6. 2
 7. 1
மேலும்
1006
சனி தை 04, 2020
 1. U
 2. 6
 3. 4
 4. 1
 5. 2
 6. 7
 7. 5
மேலும்
1005
புதன் தை 01, 2020
 1. A
 2. 6
 3. 4
 4. 6
 5. 6
 6. 3
 7. 0
மேலும்
1004
சனி மார்கழி 28, 2019
 1. L
 2. 6
 3. 3
 4. 8
 5. 4
 6. 3
 7. 5
மேலும்
1003
புதன் மார்கழி 25, 2019
 1. D
 2. 9
 3. 9
 4. 8
 5. 0
 6. 5
 7. 7
மேலும்
1002
சனி மார்கழி 21, 2019
 1. G
 2. 5
 3. 6
 4. 8
 5. 7
 6. 0
 7. 6
மேலும்
1001
புதன் மார்கழி 18, 2019
 1. J
 2. 3
 3. 3
 4. 9
 5. 7
 6. 7
 7. 8
மேலும்
1000
சனி மார்கழி 14, 2019
 1. N
 2. 6
 3. 8
 4. 9
 5. 9
 6. 3
 7. 8
மேலும்
0999
புதன் மார்கழி 11, 2019
 1. U
 2. 7
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 0
 7. 5
மேலும்
0998
சனி மார்கழி 07, 2019
 1. U
 2. 5
 3. 5
 4. 4
 5. 7
 6. 4
 7. 7
மேலும்
0997
புதன் மார்கழி 04, 2019
 1. A
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 5
 6. 4
 7. 6
மேலும்
0996
சனி கார்த்திகை 30, 2019
 1. O
 2. 6
 3. 4
 4. 0
 5. 6
 6. 9
 7. 7
மேலும்
0995
புதன் கார்த்திகை 27, 2019
 1. Y
 2. 8
 3. 0
 4. 6
 5. 6
 6. 8
 7. 2
மேலும்
0994
சனி கார்த்திகை 23, 2019
 1. X
 2. 9
 3. 5
 4. 8
 5. 3
 6. 6
 7. 6
மேலும்
0993
புதன் கார்த்திகை 20, 2019
 1. C
 2. 2
 3. 0
 4. 7
 5. 0
 6. 9
 7. 4
மேலும்
0992
சனி கார்த்திகை 16, 2019
 1. O
 2. 1
 3. 7
 4. 2
 5. 4
 6. 5
 7. 5
மேலும்
0991
புதன் கார்த்திகை 13, 2019
 1. P
 2. 2
 3. 3
 4. 0
 5. 0
 6. 2
 7. 4
மேலும்
0990
சனி கார்த்திகை 09, 2019
 1. V
 2. 4
 3. 6
 4. 3
 5. 5
 6. 2
 7. 8
மேலும்
0989
புதன் கார்த்திகை 06, 2019
 1. T
 2. 0
 3. 5
 4. 3
 5. 8
 6. 9
 7. 0
மேலும்
0988
சனி கார்த்திகை 02, 2019
 1. D
 2. 1
 3. 9
 4. 4
 5. 0
 6. 8
 7. 4
மேலும்
0987
புதன் ஐப்பசி 30, 2019
 1. J
 2. 9
 3. 8
 4. 4
 5. 3
 6. 2
 7. 8
மேலும்
0986
சனி ஐப்பசி 26, 2019
 1. Y
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 2
 6. 3
 7. 5
மேலும்
0985
புதன் ஐப்பசி 23, 2019
 1. O
 2. 1
 3. 1
 4. 3
 5. 1
 6. 9
 7. 7
மேலும்
0984
சனி ஐப்பசி 19, 2019
 1. X
 2. 9
 3. 9
 4. 5
 5. 2
 6. 9
 7. 8
மேலும்
0983
புதன் ஐப்பசி 16, 2019
 1. O
 2. 3
 3. 0
 4. 1
 5. 6
 6. 9
 7. 4
மேலும்
0982
சனி ஐப்பசி 12, 2019
 1. Z
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 2
மேலும்
0981
புதன் ஐப்பசி 09, 2019
 1. D
 2. 9
 3. 2
 4. 5
 5. 2
 6. 9
 7. 2
மேலும்
0980
சனி ஐப்பசி 05, 2019
 1. S
 2. 7
 3. 2
 4. 9
 5. 4
 6. 3
 7. 9
மேலும்
0979
புதன் ஐப்பசி 02, 2019
 1. H
 2. 3
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 7
 7. 7
மேலும்
0978
சனி புரட்டாதி 28, 2019
 1. E
 2. 7
 3. 4
 4. 0
 5. 6
 6. 0
 7. 9
மேலும்
0977
புதன் புரட்டாதி 25, 2019
 1. M
 2. 7
 3. 6
 4. 0
 5. 2
 6. 4
 7. 8
மேலும்
0976
சனி புரட்டாதி 21, 2019
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 0
 5. 6
 6. 7
 7. 0
மேலும்
0975
புதன் புரட்டாதி 18, 2019
 1. U
 2. 3
 3. 2
 4. 2
 5. 0
 6. 1
 7. 0
மேலும்
0974
சனி புரட்டாதி 14, 2019
 1. O
 2. 6
 3. 6
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 6
மேலும்
0973
புதன் புரட்டாதி 11, 2019
 1. K
 2. 7
 3. 1
 4. 6
 5. 3
 6. 6
 7. 5
மேலும்
0972
சனி புரட்டாதி 07, 2019
 1. P
 2. 1
 3. 2
 4. 1
 5. 4
 6. 2
 7. 3
மேலும்
0971
புதன் புரட்டாதி 04, 2019
 1. Q
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 2
 7. 9
மேலும்
0970
சனி ஆவணி 31, 2019
 1. K
 2. 2
 3. 7
 4. 1
 5. 1
 6. 4
 7. 5
மேலும்
Best Web 2019 Logo