ஜாதிக சம்பத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0990
சனி கார்த்திகை 09, 2019
 1. V
 2. 4
 3. 6
 4. 3
 5. 5
 6. 2
 7. 8
மேலும்
0989
புதன் கார்த்திகை 06, 2019
 1. T
 2. 0
 3. 5
 4. 3
 5. 8
 6. 9
 7. 0
மேலும்
0988
சனி கார்த்திகை 02, 2019
 1. D
 2. 1
 3. 9
 4. 4
 5. 0
 6. 8
 7. 4
மேலும்
0987
புதன் ஐப்பசி 30, 2019
 1. J
 2. 9
 3. 8
 4. 4
 5. 3
 6. 2
 7. 8
மேலும்
0986
சனி ஐப்பசி 26, 2019
 1. Y
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 2
 6. 3
 7. 5
மேலும்
0985
புதன் ஐப்பசி 23, 2019
 1. O
 2. 1
 3. 1
 4. 3
 5. 1
 6. 9
 7. 7
மேலும்
0984
சனி ஐப்பசி 19, 2019
 1. X
 2. 9
 3. 9
 4. 5
 5. 2
 6. 9
 7. 8
மேலும்
0983
புதன் ஐப்பசி 16, 2019
 1. O
 2. 3
 3. 0
 4. 1
 5. 6
 6. 9
 7. 4
மேலும்
0982
சனி ஐப்பசி 12, 2019
 1. Z
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 2
மேலும்
0981
புதன் ஐப்பசி 09, 2019
 1. D
 2. 9
 3. 2
 4. 5
 5. 2
 6. 9
 7. 2
மேலும்
0980
சனி ஐப்பசி 05, 2019
 1. S
 2. 7
 3. 2
 4. 9
 5. 4
 6. 3
 7. 9
மேலும்
0979
புதன் ஐப்பசி 02, 2019
 1. H
 2. 3
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 7
 7. 7
மேலும்
0978
சனி புரட்டாதி 28, 2019
 1. E
 2. 7
 3. 4
 4. 0
 5. 6
 6. 0
 7. 9
மேலும்
0977
புதன் புரட்டாதி 25, 2019
 1. M
 2. 7
 3. 6
 4. 0
 5. 2
 6. 4
 7. 8
மேலும்
0976
சனி புரட்டாதி 21, 2019
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 0
 5. 6
 6. 7
 7. 0
மேலும்
0975
புதன் புரட்டாதி 18, 2019
 1. U
 2. 3
 3. 2
 4. 2
 5. 0
 6. 1
 7. 0
மேலும்
0974
சனி புரட்டாதி 14, 2019
 1. O
 2. 6
 3. 6
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 6
மேலும்
0973
புதன் புரட்டாதி 11, 2019
 1. K
 2. 7
 3. 1
 4. 6
 5. 3
 6. 6
 7. 5
மேலும்
0972
சனி புரட்டாதி 07, 2019
 1. P
 2. 1
 3. 2
 4. 1
 5. 4
 6. 2
 7. 3
மேலும்
0971
புதன் புரட்டாதி 04, 2019
 1. Q
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 2
 7. 9
மேலும்
0970
சனி ஆவணி 31, 2019
 1. K
 2. 2
 3. 7
 4. 1
 5. 1
 6. 4
 7. 5
மேலும்
0969
புதன் ஆவணி 28, 2019
 1. L
 2. 5
 3. 0
 4. 4
 5. 9
 6. 9
 7. 9
மேலும்
0968
சனி ஆவணி 24, 2019
 1. Q
 2. 1
 3. 1
 4. 3
 5. 6
 6. 6
 7. 1
மேலும்
0967
புதன் ஆவணி 21, 2019
 1. Y
 2. 3
 3. 8
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 4
மேலும்
0966
சனி ஆவணி 17, 2019
 1. J
 2. 9
 3. 1
 4. 0
 5. 7
 6. 6
 7. 3
மேலும்
0965
புதன் ஆவணி 14, 2019
 1. D
 2. 4
 3. 5
 4. 7
 5. 5
 6. 0
 7. 7
மேலும்
0964
சனி ஆவணி 10, 2019
 1. T
 2. 8
 3. 4
 4. 1
 5. 8
 6. 9
 7. 0
மேலும்
0963
புதன் ஆவணி 07, 2019
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 6
 5. 8
 6. 9
 7. 1
மேலும்
0962
சனி ஆவணி 03, 2019
 1. K
 2. 2
 3. 1
 4. 9
 5. 3
 6. 2
 7. 2
மேலும்
0961
புதன் ஆடி 31, 2019
 1. D
 2. 8
 3. 2
 4. 1
 5. 3
 6. 0
 7. 8
மேலும்
0960
சனி ஆடி 27, 2019
 1. S
 2. 9
 3. 1
 4. 3
 5. 1
 6. 6
 7. 2
மேலும்
0959
புதன் ஆடி 24, 2019
 1. Q
 2. 9
 3. 2
 4. 9
 5. 2
 6. 7
 7. 9
மேலும்
0958
சனி ஆடி 20, 2019
 1. H
 2. 4
 3. 6
 4. 1
 5. 5
 6. 7
 7. 7
மேலும்
0957
புதன் ஆடி 17, 2019
 1. T
 2. 3
 3. 7
 4. 1
 5. 3
 6. 0
 7. 7
மேலும்
0956
சனி ஆடி 13, 2019
 1. C
 2. 4
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 6
 7. 5
மேலும்
0955
புதன் ஆடி 10, 2019
 1. E
 2. 6
 3. 4
 4. 8
 5. 4
 6. 1
 7. 3
மேலும்
0954
சனி ஆடி 06, 2019
 1. O
 2. 3
 3. 7
 4. 8
 5. 8
 6. 8
 7. 0
மேலும்
0953
புதன் ஆடி 03, 2019
 1. N
 2. 3
 3. 5
 4. 0
 5. 2
 6. 6
 7. 8
மேலும்
0952
சனி ஆனி 29, 2019
 1. F
 2. 7
 3. 9
 4. 5
 5. 4
 6. 8
 7. 9
மேலும்
0951
புதன் ஆனி 26, 2019
 1. B
 2. 4
 3. 1
 4. 9
 5. 6
 6. 5
 7. 7
மேலும்
0950
சனி ஆனி 22, 2019
 1. Y
 2. 2
 3. 3
 4. 5
 5. 2
 6. 8
 7. 6
மேலும்
0949
புதன் ஆனி 19, 2019
 1. O
 2. 2
 3. 7
 4. 6
 5. 3
 6. 1
 7. 7
மேலும்
0948
சனி ஆனி 15, 2019
 1. Q
 2. 1
 3. 6
 4. 0
 5. 9
 6. 9
 7. 8
மேலும்
0947
புதன் ஆனி 12, 2019
 1. C
 2. 0
 3. 6
 4. 9
 5. 8
 6. 0
 7. 6
மேலும்
0946
சனி ஆனி 08, 2019
 1. B
 2. 5
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 0
 7. 1
மேலும்
0945
புதன் ஆனி 05, 2019
 1. O
 2. 1
 3. 6
 4. 8
 5. 2
 6. 6
 7. 7
மேலும்
0944
சனி ஆனி 01, 2019
 1. Q
 2. 0
 3. 7
 4. 3
 5. 9
 6. 6
 7. 9
மேலும்
0943
புதன் வைகாசி 29, 2019
 1. N
 2. 6
 3. 9
 4. 8
 5. 9
 6. 0
 7. 8
மேலும்
0942
சனி வைகாசி 25, 2019
 1. C
 2. 4
 3. 0
 4. 3
 5. 3
 6. 5
 7. 2
மேலும்
0941
புதன் வைகாசி 22, 2019
 1. A
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. 9
 7. 8
மேலும்
0940
புதன் வைகாசி 15, 2019
 1. L
 2. 6
 3. 8
 4. 4
 5. 6
 6. 8
 7. 4
மேலும்
0939
சனி வைகாசி 11, 2019
 1. F
 2. 0
 3. 4
 4. 6
 5. 2
 6. 8
 7. 5
மேலும்
0938
புதன் வைகாசி 08, 2019
 1. T
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 3
 6. 1
 7. 7
மேலும்
0937
சனி வைகாசி 04, 2019
 1. V
 2. 2
 3. 6
 4. 5
 5. 3
 6. 5
 7. 8
மேலும்
0936
புதன் வைகாசி 01, 2019
 1. R
 2. 4
 3. 8
 4. 8
 5. 2
 6. 4
 7. 6
மேலும்
0935
சனி சித்திரை 27, 2019
 1. A
 2. 3
 3. 5
 4. 1
 5. 2
 6. 2
 7. 2
மேலும்
0934
புதன் சித்திரை 24, 2019
 1. M
 2. 5
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 7
 7. 0
மேலும்
Best Web 2019 Logo