சமீபத்திய முடிவுகள்: 331

சீட்டிழுப்பு இல.: 331

திகதி: வியாழன் சித்திரை 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் சித்திரை 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
82
ரூ. 82,000.00
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
181
ரூ. 36,200.00
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4090
ரூ. 409,000.00
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2246
ரூ. 112,300.00
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
56636
ரூ. 1,132,720.00
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
8749
ரூ. 174,980.00
மொத்தம்
71988
2,347,200.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00