சமீபத்திய முடிவுகள்: 256

சீட்டிழுப்பு இல.: 256

திகதி: சனி தை 25, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி தை 25, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
116
ரூ. 116,000.00
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
215
ரூ. 43,000.00
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4984
ரூ. 498,400.00
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2719
ரூ. 135,950.00
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
68882
ரூ. 1,377,640.00
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10711
ரூ. 214,220.00
மொத்தம்
87631
2,785,210.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo