சமீபத்திய முடிவுகள்: 243

சீட்டிழுப்பு இல.: 243

திகதி: செவ்வாய் மார்கழி 10, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் மார்கழி 10, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
100
ரூ. 100,000.00
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
201
ரூ. 40,200.00
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4877
ரூ. 487,700.00
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2693
ரூ. 134,650.00
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
67033
ரூ. 1,340,660.00
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10288
ரூ. 205,760.00
மொத்தம்
85198
2,908,970.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo