சமீபத்திய முடிவுகள்: 218

சீட்டிழுப்பு இல.: 218

திகதி: சனி புரட்டாதி 14, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி புரட்டாதி 14, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
ஆடம்பர வீடு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ஆடம்பர வீடு
0
-
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
88
ரூ. 88,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
184
ரூ. 36,800.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4584
ரூ. 458,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2552
ரூ. 127,600.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
64082
ரூ. 1,281,640.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9905
ரூ. 198,100.00
மொத்தம்
81397
2,390,540.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo