சமீபத்திய முடிவுகள்: 217

சீட்டிழுப்பு இல.: 217

திகதி: செவ்வாய் புரட்டாதி 10, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் புரட்டாதி 10, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
ஆடம்பர வீடு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ஆடம்பர வீடு
0
-
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
102
ரூ. 102,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
200
ரூ. 40,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4853
ரூ. 485,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2703
ரூ. 135,150.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
67724
ரூ. 1,354,480.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10500
ரூ. 210,000.00
மொத்தம்
86086
2,726,930.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo