சமீபத்திய முடிவுகள்: 211

சீட்டிழுப்பு இல.: 211

திகதி: செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
ஆடம்பர வீடு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ஆடம்பர வீடு
0
-
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
102
ரூ. 102,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
213
ரூ. 42,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4832
ரூ. 483,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2679
ரூ. 133,950.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
68270
ரூ. 1,365,400.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10755
ரூ. 215,100.00
மொத்தம்
86858
3,042,250.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo