சமீபத்திய முடிவுகள்: 209

சீட்டிழுப்பு இல.: 209

திகதி: செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
ஆடம்பர வீடு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ஆடம்பர வீடு
0
-
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
80
ரூ. 80,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
181
ரூ. 36,200.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4472
ரூ. 447,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
2511
ரூ. 125,550.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
62582
ரூ. 1,251,640.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9801
ரூ. 196,020.00
மொத்தம்
79629
2,336,610.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo