செவன லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0331
வியாழன் சித்திரை 22, 2021
 1. F
 2. 22
 3. 39
 4. 49
 5. 61
மேலும்
0330
ஞாயிறு சித்திரை 11, 2021
 1. Q
 2. 14
 3. 23
 4. 24
 5. 68
மேலும்
0329
வியாழன் சித்திரை 08, 2021
 1. D
 2. 19
 3. 28
 4. 36
 5. 65
மேலும்
0328
ஞாயிறு சித்திரை 04, 2021
 1. H
 2. 9
 3. 20
 4. 28
 5. 34
மேலும்
0327
வியாழன் சித்திரை 01, 2021
 1. G
 2. 13
 3. 32
 4. 39
 5. 49
மேலும்
0326
ஞாயிறு பங்குனி 28, 2021
 1. Y
 2. 26
 3. 30
 4. 36
 5. 43
மேலும்
0325
வியாழன் பங்குனி 25, 2021
 1. S
 2. 18
 3. 30
 4. 37
 5. 61
மேலும்
0324
ஞாயிறு பங்குனி 21, 2021
 1. R
 2. 15
 3. 36
 4. 52
 5. 53
மேலும்
0323
வியாழன் பங்குனி 18, 2021
 1. X
 2. 06
 3. 15
 4. 27
 5. 48
மேலும்
0322
ஞாயிறு பங்குனி 14, 2021
 1. K
 2. 18
 3. 23
 4. 52
 5. 59
மேலும்
0321
வியாழன் பங்குனி 11, 2021
 1. Q
 2. 33
 3. 47
 4. 50
 5. 67
மேலும்
0320
ஞாயிறு பங்குனி 07, 2021
 1. F
 2. 31
 3. 46
 4. 51
 5. 61
மேலும்
0319
வியாழன் பங்குனி 04, 2021
 1. Z
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 68
மேலும்
0318
ஞாயிறு மாசி 28, 2021
 1. S
 2. 22
 3. 27
 4. 33
 5. 50
மேலும்
0317
வியாழன் மாசி 25, 2021
 1. B
 2. 13
 3. 14
 4. 26
 5. 40
மேலும்
0316
ஞாயிறு மாசி 21, 2021
 1. V
 2. 14
 3. 18
 4. 40
 5. 54
மேலும்
0315
வியாழன் மாசி 18, 2021
 1. F
 2. 03
 3. 06
 4. 19
 5. 49
மேலும்
0314
செவ்வாய் மார்கழி 22, 2020
 1. Q
 2. 5
 3. 18
 4. 31
 5. 63
மேலும்
0313
ஞாயிறு கார்த்திகை 15, 2020
 1. G
 2. 12
 3. 28
 4. 34
 5. 51
மேலும்
0312
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. M
 2. 6
 3. 12
 4. 16
 5. 32
மேலும்
0311
ஞாயிறு கார்த்திகை 08, 2020
 1. R
 2. 33
 3. 36
 4. 37
 5. 46
மேலும்
0310
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. C
 2. 25
 3. 34
 4. 49
 5. 66
மேலும்
0309
ஞாயிறு கார்த்திகை 01, 2020
 1. K
 2. 12
 3. 19
 4. 44
 5. 62
மேலும்
0308
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. I
 2. 2
 3. 49
 4. 50
 5. 61
மேலும்
0307
ஞாயிறு ஐப்பசி 25, 2020
 1. K
 2. 5
 3. 8
 4. 25
 5. 67
மேலும்
0306
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. Z
 2. 6
 3. 17
 4. 34
 5. 38
மேலும்
0305
ஞாயிறு ஐப்பசி 18, 2020
 1. T
 2. 13
 3. 18
 4. 66
 5. 67
மேலும்
0304
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. P
 2. 4
 3. 28
 4. 65
 5. 69
மேலும்
0303
ஞாயிறு ஐப்பசி 11, 2020
 1. B
 2. 20
 3. 28
 4. 38
 5. 49
மேலும்
0302
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. T
 2. 02
 3. 16
 4. 61
 5. 62
மேலும்
0301
ஞாயிறு ஐப்பசி 04, 2020
 1. Y
 2. 03
 3. 36
 4. 43
 5. 52
மேலும்
0300
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. T
 2. 9
 3. 17
 4. 25
 5. 52
மேலும்
0299
ஞாயிறு புரட்டாதி 27, 2020
 1. C
 2. 22
 3. 23
 4. 27
 5. 39
மேலும்
0298
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. X
 2. 8
 3. 21
 4. 44
 5. 64
மேலும்