சமீபத்திய முடிவுகள்: 317

சீட்டிழுப்பு இல.: 317

திகதி: ஞாயிறு தை 10, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு தை 10, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 0.00
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
ரூ. 0.00
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
ரூ. 0.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
ரூ. 0.00
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
ரூ. 0.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
ரூ. 0.00
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
ரூ. 0.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
ரூ. 0.00
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
ரூ. 0.00
மொத்தம்
0
0.00