சமீபத்திய முடிவுகள்: 1667

சீட்டிழுப்பு இல.: 1667

திகதி: வெள்ளி தை 14, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 14, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,554,707.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
1
ரூ. 500,000.00
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,000.00
4
ரூ. 80,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
66
ரூ. 66,000.00
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
231
ரூ. 46,200.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3157
ரூ. 315,700.00
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2871
ரூ. 172,260.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
39371
ரூ. 787,420.00
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9413
ரூ. 188,260.00
மொத்தம்
55114
2,155,840.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00