சமீபத்திய முடிவுகள்: 1614

சீட்டிழுப்பு இல.: 1614

திகதி: வெள்ளி ஆவணி 20, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 20, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,675,311.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
0
ரூ. 0.00
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,000.00
4
ரூ. 80,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
66
ரூ. 66,000.00
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
233
ரூ. 46,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3107
ரூ. 310,700.00
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2732
ரூ. 163,920.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
37762
ரூ. 755,240.00
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9088
ரூ. 181,760.00
மொத்தம்
52992
1,604,220.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo