சமீபத்திய முடிவுகள்: 1578

சீட்டிழுப்பு இல.: 1578

திகதி: வெள்ளி மாசி 26, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி மாசி 26, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,915,743.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
0
ரூ. 0.00
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,000.00
1
ரூ. 20,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
82
ரூ. 82,000.00
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
248
ரூ. 49,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3385
ரூ. 338,500.00
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2893
ரூ. 173,580.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
41844
ரூ. 836,880.00
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10154
ரூ. 203,080.00
மொத்தம்
58607
1,703,640.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00