சமீபத்திய முடிவுகள்: 1553

சீட்டிழுப்பு இல.: 1553

திகதி: செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,537,957.48
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
1
ரூ. 500,000.00
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
3
ரூ. 45,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
87
ரூ. 87,000.00
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
280
ரூ. 56,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3873
ரூ. 387,300.00
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
3545
ரூ. 212,700.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
49190
ரூ. 983,800.00
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12279
ரூ. 245,580.00
மொத்தம்
69258
2,517,380.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00