சமீபத்திய முடிவுகள்: 1544

சீட்டிழுப்பு இல.: 1544

திகதி: சனி ஐப்பசி 17, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஐப்பசி 17, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,294,337.08
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
1
ரூ. 500,000.00
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
9
ரூ. 135,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
102
ரூ. 102,000.00
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
296
ரூ. 59,200.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4340
ரூ. 434,000.00
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
3904
ரூ. 234,240.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
54399
ரூ. 1,087,980.00
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
13537
ரூ. 270,740.00
மொத்தம்
76588
2,823,160.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00