சமீபத்திய முடிவுகள்: 1522

சீட்டிழுப்பு இல.: 1522

திகதி: சனி ஆவணி 01, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஆவணி 01, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,503,687.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
1
ரூ. 500,000.00
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
8
ரூ. 120,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
124
ரூ. 124,000.00
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
347
ரூ. 69,400.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5035
ரூ. 503,500.00
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
4541
ரூ. 272,460.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
63270
ரூ. 1,265,400.00
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
15826
ரூ. 316,520.00
மொத்தம்
89152
3,171,280.00
 

2nd Chance சீட்டிழுப்பு

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
கூடுதல் லாட்டரி டிக்கெட்
3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 0.00
625
ரூ. 0.00
மொத்தம்
625
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo