சமீபத்திய முடிவுகள்: 1487

சீட்டிழுப்பு இல.: 1487

திகதி: திங்கள் மார்கழி 16, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மார்கழி 16, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 17,662,802.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
எந்த 3 எண்கள் றும் 1 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் றும் 2 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 50,000.00
2
ரூ. 100,000.00
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
99
ரூ. 198,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5291
ரூ. 529,100.00
6
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
74921
ரூ. 1,498,420.00
7
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11125
ரூ. 222,500.00
மொத்தம்
91440
3,648,020.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo