சமீபத்திய முடிவுகள்: 1484

சீட்டிழுப்பு இல.: 1484

திகதி: சனி மார்கழி 07, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி மார்கழி 07, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 17,301,974.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
எந்த 3 எண்கள் றும் 1 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
0
ரூ. 0.00
3
எந்த 3 எண்கள் றும் 2 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 50,000.00
3
ரூ. 150,000.00
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
128
ரூ. 256,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5345
ரூ. 534,500.00
6
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
75131
ரூ. 1,502,620.00
7
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11150
ரூ. 223,000.00
மொத்தம்
91758
3,666,120.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo