சமீபத்திய முடிவுகள்: 1483

சீட்டிழுப்பு இல.: 1483

திகதி: திங்கள் மார்கழி 02, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மார்கழி 02, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 17,109,865.50
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
எந்த 3 எண்கள் றும் 1 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
0
ரூ. 0.00
3
எந்த 3 எண்கள் றும் 2 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 50,000.00
3
ரூ. 150,000.00
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
110
ரூ. 220,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5027
ரூ. 502,700.00
6
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
69936
ரூ. 1,398,720.00
7
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10444
ரூ. 208,880.00
மொத்தம்
85520
2,480,300.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo